STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
4151 UREA TQ (nhận tại cảng) Tân Quy (Tp.HCM) 17/09/2009 5.500 đã có VAT đ/kg
4152 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 17/09/2009 9.700 đã có VAT đ/kg
4153 SA KOREAN (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 17/09/2009 2.750 đã có VAT đ/kg
4154 DAP TQ (hạt xanh- bao tiếng Anh) Tân Quy (Tp.HCM) 15/09/2009 8.230 đã có VAT đ/kg
4155 DAP TQ (hạt nâu đen) Tân Quy (Tp.HCM) 15/09/2009 6.800 đã có VAT đ/kg
4156 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 15/09/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
4157 UREA TQ (nhận tại cảng) Tân Quy (Tp.HCM) 15/09/2009 5.500 đã có VAT đ/kg
4158 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 15/09/2009 9.800 đã có VAT đ/kg
4159 SA KOREAN (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 15/09/2009 2.750 đã có VAT đ/kg
4160 DAP TQ (hạt nâu đen) Tân Quy (Tp.HCM) 31/08/2009 6.900 đã có VAT đ/kg
4161 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 31/08/2009 5.700 đã có VAT đ/kg
4162 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 31/08/2009 5.900 đã có VAT đ/kg
4163 UREA TQ (nhận tại cảng) Tân Quy (Tp.HCM) 31/08/2009 5.700 đã có VAT đ/kg
4164 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 31/08/2009 9.800 đã có VAT đ/kg
4165 SA KOREAN (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 31/08/2009 2.850 đã có VAT đ/kg
4166 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 31/08/2009 2.600 đã có VAT đ/kg
4167 DAP TQ (hạt xanh- bao tiếng Anh) Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 8.020 đã có VAT đ/kg
4168 DAP TQ (hạt nâu đen) Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 6.900 đã có VAT đ/kg
4169 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 5.600 đã có VAT đ/kg
4170 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 5.720 đã có VAT đ/kg
4171 UREA Quatar Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 5.720 đã có VAT đ/kg
4172 UREA TQ (nhận tại cảng) Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
4173 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 9.800 đã có VAT đ/kg
4174 SA KOREAN (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 2.850 đã có VAT đ/kg
4175 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
4176 DAP TQ (hạt xanh- bao tiếng Anh) Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 8.000 đã có VAT đ/kg
4177 DAP TQ (hạt nâu đen) Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 6.700 đã có VAT đ/kg
4178 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 5.550 đã có VAT đ/kg
4179 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 5.720 đã có VAT đ/kg
4180 UREA Quatar Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 5.720 đã có VAT đ/kg
4181 UREA TQ (nhận tại cảng) Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
4182 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 9.800 đã có VAT đ/kg
4183 SA KOREAN (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 2.850 đã có VAT đ/kg
4184 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
4185 DAP TQ (hạt xanh- bao tiếng Anh) Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 8.000 đã có VAT đ/kg
4186 DAP TQ (hạt nâu đen) Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 6.800 đã có VAT đ/kg
4187 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
4188 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 5.760 đã có VAT đ/kg
4189 UREA Quatar Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 5.720 đã có VAT đ/kg
4190 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 10.200 đã có VAT đ/kg
4191 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 2.800 đã có VAT đ/kg
4192 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 2.400 đã có VAT đ/kg
4193 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 2.350 đã có VAT đ/kg
4194 DAP TQ (hạt xanh- bao tiếng Anh) Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 8.050 đã có VAT đ/kg
4195 DAP TQ (hạt nâu- bao tiếng tàu) Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 6.600 đã có VAT đ/kg
4196 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
4197 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 5.700 đã có VAT đ/kg
4198 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 5.700 đã có VAT đ/kg
4199 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 10.400 đã có VAT đ/kg
4200 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 2.800 đã có VAT đ/kg

Trang:


Top