STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
4151 UREA Indo (đóng gói tại VN) Tân Quy (Tp.HCM) 17/11/2009 5.950 đã có VAT đ/kg
4152 UREA PM Tân Quy (Tp.HCM) 17/11/2009 5.720 đã có VAT đ/kg
4153 UREA TQ (bao tiếng Anh) Tân Quy (Tp.HCM) 17/11/2009 5.820 đã có VAT đ/kg
4154 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 17/11/2009 9.400 đã có VAT đ/kg
4155 DAP TQ (hạt xanh) loại 1 Tân Quy (Tp.HCM) 10/11/2009 8.000 đã có VAT đ/kg
4156 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 10/11/2009 6.950 đã có VAT đ/kg
4157 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 10/11/2009 5.850 đã có VAT đ/kg
4158 UREA PM Tân Quy (Tp.HCM) 10/11/2009 5.720 đã có VAT đ/kg
4159 UREA TQ (bao tiếng Anh) Tân Quy (Tp.HCM) 10/11/2009 5.570 đã có VAT đ/kg
4160 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 10/11/2009 8.800 đã có VAT đ/kg
4161 SA LX (hạt vàng) Tân Quy (Tp.HCM) 10/11/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
4162 SA TQ (hạt trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 10/11/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
4163 DAP TQ (hạt xanh) loại 1 Tân Quy (Tp.HCM) 02/11/2009 8.050 đã có VAT đ/kg
4164 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 02/11/2009 6.950 đã có VAT đ/kg
4165 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 02/11/2009 5.750 đã có VAT đ/kg
4166 UREA Indo (đóng gói tại VN) Tân Quy (Tp.HCM) 02/11/2009 5.620 đã có VAT đ/kg
4167 UREA PM (nhận tại PM) Tân Quy (Tp.HCM) 02/11/2009 5.700 đã có VAT đ/kg
4168 UREA TQ (bao tiếng Anh) Tân Quy (Tp.HCM) 02/11/2009 5.500 đã có VAT đ/kg
4169 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 02/11/2009 8.800 đã có VAT đ/kg
4170 SA LX (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 02/11/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
4171 DAP TQ (hạt xanh) loại 1 Tân Quy (Tp.HCM) 26/10/2009 8.050 đã có VAT đ/kg
4172 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 26/10/2009 6.900 đã có VAT đ/kg
4173 UREA Indo (đóng gói tại VN) Tân Quy (Tp.HCM) 26/10/2009 5.600 đã có VAT đ/kg
4174 UREA TQ (đóng gói tại PM) Tân Quy (Tp.HCM) 26/10/2009 5.500 đã có VAT đ/kg
4175 UREA TQ (bao tiếng Anh) Tân Quy (Tp.HCM) 26/10/2009 5.500 đã có VAT đ/kg
4176 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 26/10/2009 8.900 đã có VAT đ/kg
4177 SA LX (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 26/10/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
4178 DAP TQ (hạt xanh) loại 1 Tân Quy (Tp.HCM) 19/10/2009 8.100 đã có VAT đ/kg
4179 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 19/10/2009 6.850 đã có VAT đ/kg
4180 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 19/10/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
4181 UREA TQ (đóng gói tại PM) Tân Quy (Tp.HCM) 19/10/2009 5.400 đã có VAT đ/kg
4182 UREA TQ (bao tiếng Anh) Tân Quy (Tp.HCM) 19/10/2009 5.350 đã có VAT đ/kg
4183 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 16/10/2009 9.000 đã có VAT đ/kg
4184 SA LX (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 16/10/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
4185 DAP TQ (hạt xanh) loại 2 Tân Quy (Tp.HCM) 14/10/2009 7.800 đã có VAT đ/kg
4186 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 14/10/2009 6.850 đã có VAT đ/kg
4187 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 14/10/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
4188 UREA TQ (đóng gói tại PM) Tân Quy (Tp.HCM) 14/10/2009 5.250 đã có VAT đ/kg
4189 UREA TQ (bao tiếng Anh) Tân Quy (Tp.HCM) 14/10/2009 5.300 đã có VAT đ/kg
4190 UREA TQ (bao tiếng Tàu) Tân Quy (Tp.HCM) 14/10/2009 5.250 đã có VAT đ/kg
4191 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 14/10/2009 9.000 đã có VAT đ/kg
4192 SA LX (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 14/10/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
4193 DAP TQ (hạt xanh) loại 2 Tân Quy (Tp.HCM) 05/10/2009 7.800 đã có VAT đ/kg
4194 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 05/10/2009 6.850 đã có VAT đ/kg
4195 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 05/10/2009 5.700 đã có VAT đ/kg
4196 UREA TQ (bao tiếng Anh) Tân Quy (Tp.HCM) 05/10/2009 5.450 đã có VAT đ/kg
4197 UREA TQ (bao tiếng Tàu) Tân Quy (Tp.HCM) 05/10/2009 5.380 đã có VAT đ/kg
4198 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 05/10/2009 9.000 đã có VAT đ/kg
4199 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 05/10/2009 2.600 đã có VAT đ/kg
4200 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 21/09/2009 6.900 đã có VAT đ/kg

Trang:


Top