STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
4151 SA (Korea) hạt trung trắng Tân Quy (TPHCM) 08/04/2010 3.000 đã có Vat đ/kg
4152 DAP (TQ) hạt xanh (hồng hà loại 1) Tân Quy (TPHCM) 07/04/2010 10.100 đã có Vat đ/kg
4153 DAP (TQ) hạt nâu Tân Quy (TPHCM) 07/04/2010 9.400 đã có Vat đ/kg
4154 UREA (TQ) đóng gói bao bì nhà máy Phú Mỹ Tân Quy (TPHCM) 07/04/2010 6.500 đã có Vat đ/kg
4155 UREA (TQ) bao tiếng anh Tân Quy (TPHCM) 07/04/2010 6.400 đã có Vat đ/kg
4156 UREA (Indonesia) đóng bao tại VN Tân Quy (TPHCM) 07/04/2010 6.350 đã có Vat đ/kg
4157 Kaly (Nga) hạt Tân Quy (TPHCM) 07/04/2010 8.500 đã có Vat đ/kg
4158 Kaly (Nga) bột "màu đỏ đậm" Tân Quy (TPHCM) 07/04/2010 7.900 đã có Vat đ/kg
4159 SA (Korea) hạt trung trắng Tân Quy (TPHCM) 07/04/2010 3.000 đã có Vat đ/kg
4160 DAP (TQ) hạt xanh (hồng hà loại 1) Tân Quy (TPHCM) 05/04/2010 10.200 đã có Vat đ/kg
4161 DAP (TQ) hạt nâu Tân Quy (TPHCM) 05/04/2010 9.500 đã có Vat đ/kg
4162 UREA (TQ) đóng gói bao bì nhà máy Phú Mỹ Tân Quy (TPHCM) 05/04/2010 6.500 đã có Vat đ/kg
4163 UREA (TQ) bao tiếng anh Tân Quy (TPHCM) 05/04/2010 6.400 đã có Vat đ/kg
4164 UREA (Indonesia) đóng bao tại VN Tân Quy (TPHCM) 05/04/2010 6.350 đã có Vat đ/kg
4165 Kaly (Nga) hạt Tân Quy (TPHCM) 05/04/2010 8.500 đã có Vat đ/kg
4166 Kaly (Nga) bột "màu đỏ đậm" Tân Quy (TPHCM) 05/04/2010 7.900 đã có Vat đ/kg
4167 SA (Korea) hạt trung trắng Tân Quy (TPHCM) 05/04/2010 3.000 đã có Vat đ/kg
4168 DAP (TQ) hạt xanh (hồng hà loại 1) Tân Quy (TPHCM) 02/04/2010 10.300 đã có Vat đ/kg
4169 DAP (TQ) hạt nâu Tân Quy (TPHCM) 02/04/2010 9.500 đã có Vat đ/kg
4170 UREA (TQ) đóng gói bao bì nhà máy Phú Mỹ Tân Quy (TPHCM) 02/04/2010 6.500 đã có Vat đ/kg
4171 UREA (TQ) bao tiếng anh Tân Quy (TPHCM) 02/04/2010 6.450 đã có Vat đ/kg
4172 UREA (Indonesia) đóng bao tại VN Tân Quy (TPHCM) 02/04/2010 6.400 đã có Vat đ/kg
4173 Kaly (Nga) hạt Tân Quy (TPHCM) 02/04/2010 8.500 đã có Vat đ/kg
4174 Kaly (Nga) bột "màu đỏ đậm" Tân Quy (TPHCM) 02/04/2010 7.900 đã có Vat đ/kg
4175 SA (Korea) hạt trung trắng Tân Quy (TPHCM) 02/04/2010 3.100 đã có Vat đ/kg
4176 DAP (TQ) hạt xanh (hồng hà loại 1) Tân Quy (TPHCM) 29/03/2010 10.300 đã có Vat đ/kg
4177 DAP (TQ) hạt nâu Tân Quy (TPHCM) 29/03/2010 9.500 đã có Vat đ/kg
4178 UREA (TQ) đóng gói bao bì nhà máy Phú Mỹ Tân Quy (TPHCM) 29/03/2010 6.500 đã có Vat đ/kg
4179 UREA (TQ) bao tiếng anh Tân Quy (TPHCM) 29/03/2010 6.450 đã có Vat đ/kg
4180 UREA (Indonesia) đóng bao tại VN Tân Quy (TPHCM) 29/03/2010 6.400 đã có Vat đ/kg
4181 Kaly (Nga) hạt Tân Quy (TPHCM) 29/03/2010 8.500 đã có Vat đ/kg
4182 Kaly (Nga) bột "màu đỏ đậm" Tân Quy (TPHCM) 29/03/2010 7.900 đã có Vat đ/kg
4183 SA (Korea) hạt trung trắng Tân Quy (TPHCM) 29/03/2010 3.200 đã có Vat đ/kg
4184 DAP (TQ) hạt xanh (hồng hà loại 1) Tân Quy (TPHCM) 24/03/2010 10.400 đã có Vat đ/kg
4185 DAP (TQ) hạt nâu Tân Quy (TPHCM) 24/03/2010 9.800 đã có Vat đ/kg
4186 UREA (TQ) đóng gói bao bì nhà máy Phú Mỹ Tân Quy (TPHCM) 24/03/2010 6.650 đã có Vat đ/kg
4187 UREA (TQ) bao tiếng anh Tân Quy (TPHCM) 24/03/2010 6.550 đã có Vat đ/kg
4188 UREA (Indonesia) đóng bao tại VN Tân Quy (TPHCM) 24/03/2010 6.550 đã có Vat đ/kg
4189 Kaly (Nga) hạt Tân Quy (TPHCM) 24/03/2010 8.500 đã có Vat đ/kg
4190 Kaly (Nga) bột "màu đỏ đậm" Tân Quy (TPHCM) 24/03/2010 7.900 đã có Vat đ/kg
4191 SA (Korea) hạt trung trắng Tân Quy (TPHCM) 24/03/2010 3.200 đã có Vat đ/kg
4192 DAP (TQ) hạt xanh (hồng hà loại 1) Tân Quy (TPHCM) 23/03/2010 10.400 đã có Vat đ/kg
4193 DAP (TQ) hạt nâu Tân Quy (TPHCM) 23/03/2010 10.000 đã có Vat đ/kg
4194 UREA (TQ) đóng gói bao bì nhà máy Phú Mỹ Tân Quy (TPHCM) 23/03/2010 6.650 đã có Vat đ/kg
4195 UREA (TQ) bao tiếng anh Tân Quy (TPHCM) 23/03/2010 6.550 đã có Vat đ/kg
4196 UREA (Indonesia) đóng bao tại VN Tân Quy (TPHCM) 23/03/2010 6.550 đã có Vat đ/kg
4197 Kaly (Nga) hạt Tân Quy (TPHCM) 23/03/2010 8.500 đã có Vat đ/kg
4198 Kaly (Nga) bột "màu đỏ đậm" Tân Quy (TPHCM) 23/03/2010 7.900 đã có Vat đ/kg
4199 SA (Korea) hạt trung trắng Tân Quy (TPHCM) 23/03/2010 3.200 đã có Vat đ/kg
4200 DAP (TQ) hạt xanh (hồng hà loại 1) Tân Quy (TPHCM) 22/03/2010 10.600 đã có Vat đ/kg

Trang:


Top