STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
51 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 21/05/2019 9.200 - đ/kg
52 Ure Cà Mau TPHCM 21/05/2019 7.600 - đ/kg
53 Ure Phú Mỹ TPHCM 21/05/2019 7.700 - đ/kg
54 Ure Indo hạt trong TPHCM 21/05/2019 7.100 - đ/kg
55 Ure Indo hạt đục TPHCM 21/05/2019 7.150 - đ/kg
56 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 21/05/2019 7.000 - đ/kg
57 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 13/05/2019 7.350 - đ/kg
58 Kali Israel bột TPHCM 13/05/2019 7.150 - đ/kg
59 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 13/05/2019 9.200 - đ/kg
60 Ure Cà Mau TPHCM 13/05/2019 7.600 - đ/kg
61 Ure Phú Mỹ TPHCM 13/05/2019 7.700 - đ/kg
62 Ure Indo hạt trong TPHCM 13/05/2019 7.100 - đ/kg
63 Ure Indo hạt đục TPHCM 13/05/2019 7.100 - đ/kg
64 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 13/05/2019 7.100 - đ/kg
65 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 06/05/2019 7.350 - đ/kg
66 Kali Israel bột TPHCM 06/05/2019 7.150 - đ/kg
67 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 06/05/2019 9.200 - đ/kg
68 Ure Cà Mau TPHCM 06/05/2019 7.400 - đ/kg
69 Ure Indo hạt trong TPHCM 06/05/2019 7.100 - đ/kg
70 Ure Indo hạt đục TPHCM 06/05/2019 7.050 - đ/kg
71 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 06/05/2019 7.000 - đ/kg
72 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 02/05/2019 7.350 - đ/kg
73 Kali Israel bột TPHCM 02/05/2019 7.150 - đ/kg
74 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 02/05/2019 9.200 - đ/kg
75 Ure Cà Mau TPHCM 02/05/2019 7.250 - đ/kg
76 Ure Indo hạt trong TPHCM 02/05/2019 7.100 - đ/kg
77 Ure Indo hạt đục TPHCM 02/05/2019 7.050 - đ/kg
78 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 02/05/2019 7.000 - đ/kg
79 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 24/04/2019 7.350 - đ/kg
80 Kali Israel bột TPHCM 24/04/2019 7.150 - đ/kg
81 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 24/04/2019 9.200 - đ/kg
82 Ure Cà Mau TPHCM 24/04/2019 7.250 - đ/kg
83 Ure Indo hạt trong TPHCM 24/04/2019 7.100 - đ/kg
84 Ure Indo hạt đục TPHCM 24/04/2019 6.800 - đ/kg
85 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 24/04/2019 6.950 - đ/kg
86 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 19/04/2019 7.350 - đ/kg
87 Kali Israel bột TPHCM 19/04/2019 7.150 - đ/kg
88 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 19/04/2019 9.200 - đ/kg
89 Ure Cà Mau TPHCM 19/04/2019 7.250 - đ/kg
90 Ure Phú Mỹ TPHCM 19/04/2019 7.900 - đ/kg
91 Ure Indo hạt trong TPHCM 19/04/2019 7.100 - đ/kg
92 Ure Indo hạt đục TPHCM 19/04/2019 6.950 - đ/kg
93 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 19/04/2019 6.900 - đ/kg
94 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 16/04/2019 7.350 - đ/kg
95 Kali Israel bột TPHCM 16/04/2019 7.150 - đ/kg
96 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 16/04/2019 9.200 - đ/kg
97 Ure Cà Mau TPHCM 16/04/2019 7.100 - đ/kg
98 Ure Phú Mỹ TPHCM 16/04/2019 7.900 - đ/kg
99 Ure Indo hạt trong TPHCM 16/04/2019 6.900 - đ/kg
100 Ure Indo hạt đục TPHCM 16/04/2019 6.950 - đ/kg

Trang:


Top