STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
51 Ure Indo hạt trong TPHCM 22/08/2019 7.100 - đ/kg
52 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 22/08/2019 6.900 - đ/kg
53 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 20/08/2019 7.350 - đ/kg
54 Kali Israel bột TPHCM 20/08/2019 7.150 - đ/kg
55 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 20/08/2019 9.200 - đ/kg
56 Ure Cà Mau TPHCM 20/08/2019 7.100 - đ/kg
57 Ure Indo hạt đục TPHCM 20/08/2019 7.300 - đ/kg
58 Ure Indo hạt trong TPHCM 20/08/2019 7.100 - đ/kg
59 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 20/08/2019 7.000 - đ/kg
60 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 10/08/2019 7.350 - đ/kg
61 Kali Israel bột TPHCM 10/08/2019 7.150 - đ/kg
62 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 10/08/2019 9.200 - đ/kg
63 Ure Cà Mau TPHCM 10/08/2019 7.300 - đ/kg
64 Ure Indo hạt đục TPHCM 10/08/2019 7.300 - đ/kg
65 Ure Indo hạt trong TPHCM 10/08/2019 7.100 - đ/kg
66 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 10/08/2019 7.000 - đ/kg
67 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 07/08/2019 7.350 - đ/kg
68 Kali Israel bột TPHCM 07/08/2019 7.150 - đ/kg
69 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 07/08/2019 9.200 - đ/kg
70 Ure Cà Mau TPHCM 07/08/2019 7.300 - đ/kg
71 Ure Indo hạt đục TPHCM 07/08/2019 7.300 - đ/kg
72 Ure Indo hạt trong TPHCM 07/08/2019 7.100 - đ/kg
73 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 07/08/2019 7.000 - đ/kg
74 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 05/08/2019 7.350 - đ/kg
75 Kali Israel bột TPHCM 05/08/2019 7.150 - đ/kg
76 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 05/08/2019 9.200 - đ/kg
77 Ure Cà Mau TPHCM 05/08/2019 7.300 - đ/kg
78 Ure Indo hạt đục TPHCM 05/08/2019 7.300 - đ/kg
79 Ure Indo hạt trong TPHCM 05/08/2019 7.100 - đ/kg
80 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 05/08/2019 7.000 - đ/kg
81 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 29/07/2019 7.350 - đ/kg
82 Kali Israel bột TPHCM 29/07/2019 7.150 - đ/kg
83 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 29/07/2019 9.200 - đ/kg
84 Ure Cà Mau TPHCM 29/07/2019 7.300 - đ/kg
85 Ure Indo hạt đục TPHCM 29/07/2019 7.300 - đ/kg
86 Ure Indo hạt trong TPHCM 29/07/2019 7.000 - đ/kg
87 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 29/07/2019 7.000 - đ/kg
88 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 18/07/2019 7.350 - đ/kg
89 Kali Israel bột TPHCM 18/07/2019 7.150 - đ/kg
90 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 18/07/2019 9.200 - đ/kg
91 Ure Cà Mau TPHCM 18/07/2019 7.400 - đ/kg
92 Ure Phú Mỹ TPHCM 18/07/2019 7.400 - đ/kg
93 Ure Indo hạt đục TPHCM 18/07/2019 7.200 - đ/kg
94 Ure Indo hạt trong TPHCM 18/07/2019 7.000 - đ/kg
95 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 18/07/2019 7.100 - đ/kg
96 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 16/07/2019 7.350 - đ/kg
97 Kali Israel bột TPHCM 16/07/2019 7.150 - đ/kg
98 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 16/07/2019 9.200 - đ/kg
99 Ure Cà Mau TPHCM 16/07/2019 7.400 - đ/kg
100 Ure Phú Mỹ TPHCM 16/07/2019 7.400 - đ/kg

Trang:


Top