STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
51 Ure Indo hạt trong TPHCM 08/04/2019 6.850 - đ/kg
52 Ure Indo hạt đục TPHCM 08/04/2019 6.750 - đ/kg
53 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 08/04/2019 6.750 - đ/kg
54 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 04/04/2019 7.350 - đ/kg
55 Kali Israel bột TPHCM 04/04/2019 7.150 - đ/kg
56 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 04/04/2019 9.200 - đ/kg
57 Ure Cà Mau TPHCM 04/04/2019 7.100 - đ/kg
58 Ure Phú Mỹ TPHCM 04/04/2019 7.500 - đ/kg
59 Ure Indo hạt trong TPHCM 04/04/2019 6.850 - đ/kg
60 Ure Indo hạt đục TPHCM 04/04/2019 6.750 - đ/kg
61 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 04/04/2019 6.700 - đ/kg
62 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 01/04/2019 7.350 - đ/kg
63 Kali Israel bột TPHCM 01/04/2019 7.150 - đ/kg
64 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 01/04/2019 9.200 - đ/kg
65 Ure Cà Mau TPHCM 01/04/2019 7.100 - đ/kg
66 Ure Phú Mỹ TPHCM 01/04/2019 7.500 - đ/kg
67 Ure Indo hạt đục TPHCM 01/04/2019 6.850 - đ/kg
68 Ure Indo hạt đục TPHCM 01/04/2019 6.750 - đ/kg
69 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 01/04/2019 6.700 - đ/kg
70 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 28/03/2019 7.350 - đ/kg
71 Kali Israel bột TPHCM 28/03/2019 7.150 - đ/kg
72 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 28/03/2019 9.200 - đ/kg
73 Ure Cà Mau TPHCM 28/03/2019 7.100 - đ/kg
74 Ure Phú Mỹ TPHCM 28/03/2019 7.500 - đ/kg
75 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 28/03/2019 6.800 - đ/kg
76 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 25/03/2019 7.350 - đ/kg
77 Kali Israel bột TPHCM 25/03/2019 7.150 - đ/kg
78 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 25/03/2019 9.200 - đ/kg
79 Ure Cà Mau TPHCM 25/03/2019 7.100 - đ/kg
80 Ure Phú Mỹ TPHCM 25/03/2019 7.500 - đ/kg
81 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 25/03/2019 6.800 - đ/kg
82 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 20/03/2019 7.350 - đ/kg
83 Kali Israel bột TPHCM 20/03/2019 7.150 - đ/kg
84 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 20/03/2019 9.200 - đ/kg
85 Ure Cà Mau TPHCM 20/03/2019 7.100 - đ/kg
86 Ure Phú Mỹ TPHCM 20/03/2019 7.500 - đ/kg
87 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 20/03/2019 6.800 - đ/kg
88 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 18/03/2019 7.350 - đ/kg
89 Kali Israel bột TPHCM 18/03/2019 7.150 - đ/kg
90 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 18/03/2019 9.200 - đ/kg
91 Ure Cà Mau TPHCM 18/03/2019 7.100 - đ/kg
92 Ure Phú Mỹ TPHCM 18/03/2019 7.500 - đ/kg
93 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 18/03/2019 6.800 - đ/kg
94 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 15/03/2019 7.350 - đ/kg
95 Kali Israel bột TPHCM 15/03/2019 7.150 - đ/kg
96 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 15/03/2019 9.200 - đ/kg
97 Ure Cà Mau TPHCM 15/03/2019 7.100 - đ/kg
98 Ure Phú Mỹ TPHCM 15/03/2019 7.500 - đ/kg
99 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 15/03/2019 6.800 - đ/kg
100 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 13/03/2019 7.350 - đ/kg

Trang:


Top