STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
101 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 16/04/2019 6.900 - đ/kg
102 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 08/04/2019 7.350 - đ/kg
103 Kali Israel bột TPHCM 08/04/2019 7.150 - đ/kg
104 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 08/04/2019 9.200 - đ/kg
105 Ure Cà Mau TPHCM 08/04/2019 7.100 - đ/kg
106 Ure Phú Mỹ TPHCM 08/04/2019 7.500 - đ/kg
107 Ure Indo hạt trong TPHCM 08/04/2019 6.850 - đ/kg
108 Ure Indo hạt đục TPHCM 08/04/2019 6.750 - đ/kg
109 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 08/04/2019 6.750 - đ/kg
110 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 04/04/2019 7.350 - đ/kg
111 Kali Israel bột TPHCM 04/04/2019 7.150 - đ/kg
112 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 04/04/2019 9.200 - đ/kg
113 Ure Cà Mau TPHCM 04/04/2019 7.100 - đ/kg
114 Ure Phú Mỹ TPHCM 04/04/2019 7.500 - đ/kg
115 Ure Indo hạt trong TPHCM 04/04/2019 6.850 - đ/kg
116 Ure Indo hạt đục TPHCM 04/04/2019 6.750 - đ/kg
117 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 04/04/2019 6.700 - đ/kg
118 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 01/04/2019 7.350 - đ/kg
119 Kali Israel bột TPHCM 01/04/2019 7.150 - đ/kg
120 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 01/04/2019 9.200 - đ/kg
121 Ure Cà Mau TPHCM 01/04/2019 7.100 - đ/kg
122 Ure Phú Mỹ TPHCM 01/04/2019 7.500 - đ/kg
123 Ure Indo hạt đục TPHCM 01/04/2019 6.850 - đ/kg
124 Ure Indo hạt đục TPHCM 01/04/2019 6.750 - đ/kg
125 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 01/04/2019 6.700 - đ/kg
126 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 28/03/2019 7.350 - đ/kg
127 Kali Israel bột TPHCM 28/03/2019 7.150 - đ/kg
128 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 28/03/2019 9.200 - đ/kg
129 Ure Cà Mau TPHCM 28/03/2019 7.100 - đ/kg
130 Ure Phú Mỹ TPHCM 28/03/2019 7.500 - đ/kg
131 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 28/03/2019 6.800 - đ/kg
132 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 25/03/2019 7.350 - đ/kg
133 Kali Israel bột TPHCM 25/03/2019 7.150 - đ/kg
134 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 25/03/2019 9.200 - đ/kg
135 Ure Cà Mau TPHCM 25/03/2019 7.100 - đ/kg
136 Ure Phú Mỹ TPHCM 25/03/2019 7.500 - đ/kg
137 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 25/03/2019 6.800 - đ/kg
138 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 20/03/2019 7.350 - đ/kg
139 Kali Israel bột TPHCM 20/03/2019 7.150 - đ/kg
140 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 20/03/2019 9.200 - đ/kg
141 Ure Cà Mau TPHCM 20/03/2019 7.100 - đ/kg
142 Ure Phú Mỹ TPHCM 20/03/2019 7.500 - đ/kg
143 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 20/03/2019 6.800 - đ/kg
144 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 18/03/2019 7.350 - đ/kg
145 Kali Israel bột TPHCM 18/03/2019 7.150 - đ/kg
146 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 18/03/2019 9.200 - đ/kg
147 Ure Cà Mau TPHCM 18/03/2019 7.100 - đ/kg
148 Ure Phú Mỹ TPHCM 18/03/2019 7.500 - đ/kg
149 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 18/03/2019 6.800 - đ/kg
150 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 15/03/2019 7.350 - đ/kg

Trang:


Top