STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
101 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 18/03/2019 6.800 - đ/kg
102 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 15/03/2019 7.350 - đ/kg
103 Kali Israel bột TPHCM 15/03/2019 7.150 - đ/kg
104 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 15/03/2019 9.200 - đ/kg
105 Ure Cà Mau TPHCM 15/03/2019 7.100 - đ/kg
106 Ure Phú Mỹ TPHCM 15/03/2019 7.500 - đ/kg
107 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 15/03/2019 6.800 - đ/kg
108 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 13/03/2019 7.350 - đ/kg
109 Kali Israel bột TPHCM 13/03/2019 7.150 - đ/kg
110 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 13/03/2019 9.200 đã có VAT đ/kg
111 Ure Cà Mau TPHCM 13/03/2019 7.100 đã có Vat đ/kg
112 Ure Phú Mỹ TPHCM 13/03/2019 7.500 đã có Vat đ/kg
113 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 13/03/2019 6.800 đã có Vat đ/kg
114 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 11/03/2019 7.350 đã có VAT đ/kg
115 Kali Israel bột TPHCM 11/03/2019 7.150 đã có Vat đ/kg
116 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 11/03/2019 9.200 đã có VAT đ/kg
117 Ure Cà Mau TPHCM 11/03/2019 7.100 đã có Vat đ/kg
118 Ure Phú Mỹ TPHCM 11/03/2019 7.500 đã có Vat đ/kg
119 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 11/03/2019 7.000 đã có Vat đ/kg
120 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 07/03/2019 7.350 đã có VAT đ/kg
121 Kali Israel bột TPHCM 07/03/2019 7.150 đã có Vat đ/kg
122 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 07/03/2019 9.200 đã có VAT đ/kg
123 Ure Cà Mau TPHCM 07/03/2019 7.100 đã có Vat đ/kg
124 Ure Phú Mỹ TPHCM 07/03/2019 7.500 đã có Vat đ/kg
125 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 07/03/2019 7.000 đã có Vat đ/kg
126 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 04/03/2019 7.350 đã có VAT đ/kg
127 Kali Israel bột TPHCM 04/03/2019 7.150 đã có Vat đ/kg
128 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 04/03/2019 9.200 đã có VAT đ/kg
129 Ure Cà Mau TPHCM 04/03/2019 7.100 đã có Vat đ/kg
130 Ure Phú Mỹ TPHCM 04/03/2019 7.700 đã có Vat đ/kg
131 Ure Indo hạt trong TPHCM 04/03/2019 7.350 đã có Vat đ/kg
132 Ure Indo hạt đục TPHCM 04/03/2019 7.400 đã có Vat đ/kg
133 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 04/03/2019 6.950 đã có Vat đ/kg
134 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 01/03/2019 7.350 đã có VAT đ/kg
135 Kali Israel bột TPHCM 01/03/2019 7.150 đã có Vat đ/kg
136 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 01/03/2019 9.200 đã có VAT đ/kg
137 Ure Cà Mau TPHCM 01/03/2019 7.100 đã có Vat đ/kg
138 Ure Phú Mỹ TPHCM 01/03/2019 7.700 đã có Vat đ/kg
139 Ure Indo hạt trong TPHCM 01/03/2019 7.350 đã có Vat đ/kg
140 Ure Indo hạt đục TPHCM 01/03/2019 7.400 đã có Vat đ/kg
141 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 01/03/2019 7.100 đã có Vat đ/kg
142 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 28/02/2019 7.350 đã có VAT đ/kg
143 Kali Israel bột TPHCM 28/02/2019 7.150 đã có Vat đ/kg
144 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 28/02/2019 9.200 đã có VAT đ/kg
145 Ure Cà Mau TPHCM 28/02/2019 7.500 đã có Vat đ/kg
146 Ure Phú Mỹ TPHCM 28/02/2019 7.700 đã có Vat đ/kg
147 Ure Indo hạt trong TPHCM 28/02/2019 7.350 đã có Vat đ/kg
148 Ure Indo hạt đục TPHCM 28/02/2019 7.400 đã có Vat đ/kg
149 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 28/02/2019 7.200 đã có Vat đ/kg
150 Kali Israel bột TPHCM 27/02/2019 7.150 đã có Vat đ/kg

Trang:


Top