STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
101 Ure Indo hạt đục TPHCM 16/07/2019 7.200 - đ/kg
102 Ure Indo hạt trong TPHCM 16/07/2019 7.000 - đ/kg
103 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 16/07/2019 7.100 - đ/kg
104 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 05/07/2019 7.350 - đ/kg
105 Kali Israel bột TPHCM 05/07/2019 7.150 - đ/kg
106 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 05/07/2019 9.200 - đ/kg
107 Ure Cà Mau TPHCM 05/07/2019 7.400 - đ/kg
108 Ure Phú Mỹ TPHCM 05/07/2019 7.550 - đ/kg
109 Ure Indo hạt đục TPHCM 05/07/2019 7.200 - đ/kg
110 Ure Indo hạt trong TPHCM 05/07/2019 6.900 - đ/kg
111 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 05/07/2019 7.200 - đ/kg
112 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 01/07/2019 7.350 - đ/kg
113 Kali Israel bột TPHCM 01/07/2019 7.150 - đ/kg
114 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 01/07/2019 9.200 - đ/kg
115 Ure Cà Mau TPHCM 01/07/2019 7.400 - đ/kg
116 Ure Phú Mỹ TPHCM 01/07/2019 7.550 - đ/kg
117 Ure Indo hạt đục TPHCM 01/07/2019 7.200 - đ/kg
118 Ure Indo hạt trong TPHCM 01/07/2019 6.900 - đ/kg
119 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 01/07/2019 7.200 - đ/kg
120 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 27/06/2019 7.350 - đ/kg
121 Kali Israel bột TPHCM 27/06/2019 7.150 - đ/kg
122 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 27/06/2019 9.200 - đ/kg
123 Ure Cà Mau TPHCM 27/06/2019 7.400 - đ/kg
124 Ure Phú Mỹ TPHCM 27/06/2019 7.550 - đ/kg
125 Ure Indo hạt đục TPHCM 27/06/2019 7.200 - đ/kg
126 Ure Indo hạt trong TPHCM 27/06/2019 6.900 - đ/kg
127 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 27/06/2019 7.200 - đ/kg
128 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 24/06/2019 7.350 - đ/kg
129 Kali Israel bột TPHCM 24/06/2019 7.150 - đ/kg
130 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 24/06/2019 9.200 - đ/kg
131 Ure Cà Mau TPHCM 24/06/2019 7.450 - đ/kg
132 Ure Phú Mỹ TPHCM 24/06/2019 7.600 - đ/kg
133 Ure Indo hạt đục TPHCM 24/06/2019 7.200 - đ/kg
134 Ure Indo hạt trong TPHCM 24/06/2019 6.900 - đ/kg
135 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 24/06/2019 7.200 - đ/kg
136 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 21/06/2019 7.350 - đ/kg
137 Kali Israel bột TPHCM 21/06/2019 7.150 - đ/kg
138 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 21/06/2019 9.200 - đ/kg
139 Ure Cà Mau TPHCM 21/06/2019 7.450 - đ/kg
140 Ure Phú Mỹ TPHCM 21/06/2019 7.600 - đ/kg
141 Ure Indo hạt đục TPHCM 21/06/2019 7.200 - đ/kg
142 Ure Indo hạt trong TPHCM 21/06/2019 6.900 - đ/kg
143 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 21/06/2019 7.200 - đ/kg
144 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 17/06/2019 7.350 - đ/kg
145 Kali Israel bột TPHCM 17/06/2019 7.150 - đ/kg
146 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 17/06/2019 9.200 - đ/kg
147 Ure Cà Mau TPHCM 17/06/2019 7.450 - đ/kg
148 Ure Phú Mỹ TPHCM 17/06/2019 7.600 - đ/kg
149 Ure Indo hạt đục TPHCM 17/06/2019 7.200 - đ/kg
150 Ure Indo hạt trong TPHCM 17/06/2019 6.900 - đ/kg

Trang:


Top