STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
1 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 19/09/2019 7.050 - đ/kg
2 Kali Israel bột TPHCM 19/09/2019 7.150 - đ/kg
3 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 19/09/2019 9.200 - đ/kg
4 Ure Cà Mau TPHCM 19/09/2019 7.000 - đ/kg
5 Ure Phú Mỹ TPHCM 19/09/2019 6.950 - đ/kg
6 Ure Indo hạt trong TPHCM 19/09/2019 6.850 - đ/kg
7 Ure Indo hạt đục TPHCM 19/09/2019 6.900 - đ/kg
8 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 19/09/2019 6.850 - đ/kg
9 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 16/09/2019 7.050 - đ/kg
10 Kali Israel bột TPHCM 16/09/2019 7.150 - đ/kg
11 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 16/09/2019 9.200 - đ/kg
12 Ure Cà Mau TPHCM 16/09/2019 7.000 - đ/kg
13 Ure Indo hạt trong TPHCM 16/09/2019 6.850 - đ/kg
14 Ure Phú Mỹ TPHCM 16/09/2019 6.950 - đ/kg
15 Ure Indo hạt đục TPHCM 16/09/2019 6.900 - đ/kg
16 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 16/09/2019 6.850 - đ/kg
17 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 13/09/2019 7.050 - đ/kg
18 Kali Israel bột TPHCM 13/09/2019 7.150 - đ/kg
19 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 13/09/2019 9.200 - đ/kg
20 Ure Cà Mau TPHCM 13/09/2019 7.000 - đ/kg
21 Ure Phú Mỹ TPHCM 13/09/2019 6.950 - đ/kg
22 Ure Indo hạt đục TPHCM 13/09/2019 6.900 - đ/kg
23 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 13/09/2019 6.850 - đ/kg
24 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 09/09/2019 9.200 - đ/kg
25 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 09/09/2019 7.050 - đ/kg
26 Kali Israel bột TPHCM 09/09/2019 7.150 - đ/kg
27 Ure Cà Mau TPHCM 09/09/2019 7.000 - đ/kg
28 Ure Phú Mỹ TPHCM 09/09/2019 6.850 - đ/kg
29 Ure Indo hạt đục TPHCM 09/09/2019 6.900 - đ/kg
30 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 09/09/2019 6.750 - đ/kg
31 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 03/09/2019 7.250 - đ/kg
32 Kali Israel bột TPHCM 03/09/2019 7.150 - đ/kg
33 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 03/09/2019 9.200 - đ/kg
34 Ure Cà Mau TPHCM 03/09/2019 6.900 - đ/kg
35 Ure Phú Mỹ TPHCM 03/09/2019 6.800 - đ/kg
36 Ure Indo hạt đục TPHCM 03/09/2019 7.100 - đ/kg
37 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 03/09/2019 7.050 - đ/kg
38 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 26/08/2019 7.350 - đ/kg
39 Kali Israel bột TPHCM 26/08/2019 7.150 - đ/kg
40 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 26/08/2019 9.200 - đ/kg
41 Ure Cà Mau TPHCM 26/08/2019 7.000 - đ/kg
42 Ure Phú Mỹ TPHCM 26/08/2019 6.950 - đ/kg
43 Ure Indo hạt đục TPHCM 26/08/2019 7.100 - đ/kg
44 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 26/08/2019 6.900 - đ/kg
45 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 22/08/2019 7.350 - đ/kg
46 Kali Israel bột TPHCM 22/08/2019 7.150 - đ/kg
47 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 22/08/2019 9.200 - đ/kg
48 Ure Phú Mỹ TPHCM 22/08/2019 6.950 - đ/kg
49 Ure Cà Mau TPHCM 22/08/2019 7.000 - đ/kg
50 Ure Indo hạt đục TPHCM 22/08/2019 7.100 - đ/kg

Trang:


Top