STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
1 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 17/06/2019 7.350 - đ/kg
2 Kali Israel bột TPHCM 17/06/2019 7.150 - đ/kg
3 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 17/06/2019 9.200 - đ/kg
4 Ure Cà Mau TPHCM 17/06/2019 7.450 - đ/kg
5 Ure Phú Mỹ TPHCM 17/06/2019 7.600 - đ/kg
6 Ure Indo hạt đục TPHCM 17/06/2019 7.200 - đ/kg
7 Ure Indo hạt trong TPHCM 17/06/2019 6.900 - đ/kg
8 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 17/06/2019 7.000 - đ/kg
9 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 10/06/2019 7.350 - đ/kg
10 Kali Israel bột TPHCM 10/06/2019 7.150 - đ/kg
11 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 10/06/2019 9.200 - đ/kg
12 Ure Cà Mau TPHCM 10/06/2019 7.450 - đ/kg
13 Ure Phú Mỹ TPHCM 10/06/2019 7.600 - đ/kg
14 Ure Indo hạt trong TPHCM 10/06/2019 6.900 - đ/kg
15 Ure Indo hạt đục TPHCM 10/06/2019 7.200 - đ/kg
16 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 10/06/2019 6.900 - đ/kg
17 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 05/06/2019 7.350 - đ/kg
18 Kali Israel bột TPHCM 05/06/2019 7.150 - đ/kg
19 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 05/06/2019 9.200 - đ/kg
20 Ure Cà Mau TPHCM 05/06/2019 7.450 - đ/kg
21 Ure Phú Mỹ TPHCM 05/06/2019 7.600 - đ/kg
22 Ure Indo hạt trong TPHCM 05/06/2019 6.900 - đ/kg
23 Ure Indo hạt đục TPHCM 05/06/2019 7.200 - đ/kg
24 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 05/06/2019 6.900 - đ/kg
25 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 03/06/2019 7.350 - đ/kg
26 Kali Israel bột TPHCM 03/06/2019 7.150 - đ/kg
27 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 03/06/2019 9.200 - đ/kg
28 Ure Cà Mau TPHCM 03/06/2019 7.450 - đ/kg
29 Ure Phú Mỹ TPHCM 03/06/2019 7.600 - đ/kg
30 Ure Indo hạt trong TPHCM 03/06/2019 6.900 - đ/kg
31 Ure Indo hạt đục TPHCM 03/06/2019 7.200 - đ/kg
32 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 03/06/2019 6.900 - đ/kg
33 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 31/05/2019 7.350 - đ/kg
34 Kali Israel bột TPHCM 31/05/2019 7.150 - đ/kg
35 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 31/05/2019 9.200 - đ/kg
36 Ure Cà Mau TPHCM 31/05/2019 7.450 - đ/kg
37 Ure Phú Mỹ TPHCM 31/05/2019 7.700 - đ/kg
38 Ure Indo hạt trong TPHCM 31/05/2019 6.900 - đ/kg
39 Ure Indo hạt đục TPHCM 31/05/2019 7.200 - đ/kg
40 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 31/05/2019 7.000 - đ/kg
41 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 28/05/2019 7.350 - đ/kg
42 Kali Israel bột TPHCM 28/05/2019 7.150 - đ/kg
43 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 28/05/2019 9.200 - đ/kg
44 Ure Cà Mau TPHCM 28/05/2019 7.600 - đ/kg
45 Ure Phú Mỹ TPHCM 28/05/2019 7.700 - đ/kg
46 Ure Indo hạt trong TPHCM 28/05/2019 6.900 - đ/kg
47 Ure Indo hạt đục TPHCM 28/05/2019 7.150 - đ/kg
48 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 28/05/2019 7.000 - đ/kg
49 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 21/05/2019 7.350 - đ/kg
50 Kali Israel bột TPHCM 21/05/2019 7.150 - đ/kg

Trang:


Top