STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
1 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 19/04/2019 7.350 - đ/kg
2 Kali Israel bột TPHCM 19/04/2019 7.150 - đ/kg
3 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 19/04/2019 9.200 - đ/kg
4 Ure Cà Mau TPHCM 19/04/2019 7.250 - đ/kg
5 Ure Phú Mỹ TPHCM 19/04/2019 7.900 - đ/kg
6 Ure Indo hạt trong TPHCM 19/04/2019 7.100 - đ/kg
7 Ure Indo hạt đục TPHCM 19/04/2019 6.950 - đ/kg
8 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 19/04/2019 6.900 - đ/kg
9 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 16/04/2019 7.350 - đ/kg
10 Kali Israel bột TPHCM 16/04/2019 7.150 - đ/kg
11 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 16/04/2019 9.200 - đ/kg
12 Ure Cà Mau TPHCM 16/04/2019 7.100 - đ/kg
13 Ure Phú Mỹ TPHCM 16/04/2019 7.900 - đ/kg
14 Ure Indo hạt trong TPHCM 16/04/2019 6.900 - đ/kg
15 Ure Indo hạt đục TPHCM 16/04/2019 6.950 - đ/kg
16 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 16/04/2019 6.900 - đ/kg
17 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 08/04/2019 7.350 - đ/kg
18 Kali Israel bột TPHCM 08/04/2019 7.150 - đ/kg
19 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 08/04/2019 9.200 - đ/kg
20 Ure Cà Mau TPHCM 08/04/2019 7.100 - đ/kg
21 Ure Phú Mỹ TPHCM 08/04/2019 7.500 - đ/kg
22 Ure Indo hạt trong TPHCM 08/04/2019 6.850 - đ/kg
23 Ure Indo hạt đục TPHCM 08/04/2019 6.750 - đ/kg
24 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 08/04/2019 6.750 - đ/kg
25 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 04/04/2019 7.350 - đ/kg
26 Kali Israel bột TPHCM 04/04/2019 7.150 - đ/kg
27 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 04/04/2019 9.200 - đ/kg
28 Ure Cà Mau TPHCM 04/04/2019 7.100 - đ/kg
29 Ure Phú Mỹ TPHCM 04/04/2019 7.500 - đ/kg
30 Ure Indo hạt trong TPHCM 04/04/2019 6.850 - đ/kg
31 Ure Indo hạt đục TPHCM 04/04/2019 6.750 - đ/kg
32 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 04/04/2019 6.700 - đ/kg
33 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 01/04/2019 7.350 - đ/kg
34 Kali Israel bột TPHCM 01/04/2019 7.150 - đ/kg
35 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 01/04/2019 9.200 - đ/kg
36 Ure Cà Mau TPHCM 01/04/2019 7.100 - đ/kg
37 Ure Phú Mỹ TPHCM 01/04/2019 7.500 - đ/kg
38 Ure Indo hạt đục TPHCM 01/04/2019 6.850 - đ/kg
39 Ure Indo hạt đục TPHCM 01/04/2019 6.750 - đ/kg
40 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 01/04/2019 6.700 - đ/kg
41 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 28/03/2019 7.350 - đ/kg
42 Kali Israel bột TPHCM 28/03/2019 7.150 - đ/kg
43 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 28/03/2019 9.200 - đ/kg
44 Ure Cà Mau TPHCM 28/03/2019 7.100 - đ/kg
45 Ure Phú Mỹ TPHCM 28/03/2019 7.500 - đ/kg
46 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 28/03/2019 6.800 - đ/kg
47 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 25/03/2019 7.350 - đ/kg
48 Kali Israel bột TPHCM 25/03/2019 7.150 - đ/kg
49 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 25/03/2019 9.200 - đ/kg
50 Ure Cà Mau TPHCM 25/03/2019 7.100 - đ/kg

Trang:


Top