STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
1 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 10/08/2019 7.350 - đ/kg
2 Kali Israel bột TPHCM 10/08/2019 7.150 - đ/kg
3 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 10/08/2019 9.200 - đ/kg
4 Ure Cà Mau TPHCM 10/08/2019 7.300 - đ/kg
5 Ure Indo hạt đục TPHCM 10/08/2019 7.300 - đ/kg
6 Ure Indo hạt trong TPHCM 10/08/2019 7.100 - đ/kg
7 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 10/08/2019 7.000 - đ/kg
8 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 07/08/2019 7.350 - đ/kg
9 Kali Israel bột TPHCM 07/08/2019 7.150 - đ/kg
10 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 07/08/2019 9.200 - đ/kg
11 Ure Cà Mau TPHCM 07/08/2019 7.300 - đ/kg
12 Ure Indo hạt đục TPHCM 07/08/2019 7.300 - đ/kg
13 Ure Indo hạt trong TPHCM 07/08/2019 7.100 - đ/kg
14 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 07/08/2019 7.000 - đ/kg
15 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 05/08/2019 7.350 - đ/kg
16 Kali Israel bột TPHCM 05/08/2019 7.150 - đ/kg
17 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 05/08/2019 9.200 - đ/kg
18 Ure Cà Mau TPHCM 05/08/2019 7.300 - đ/kg
19 Ure Indo hạt đục TPHCM 05/08/2019 7.300 - đ/kg
20 Ure Indo hạt trong TPHCM 05/08/2019 7.100 - đ/kg
21 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 05/08/2019 7.000 - đ/kg
22 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 29/07/2019 7.350 - đ/kg
23 Kali Israel bột TPHCM 29/07/2019 7.150 - đ/kg
24 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 29/07/2019 9.200 - đ/kg
25 Ure Cà Mau TPHCM 29/07/2019 7.300 - đ/kg
26 Ure Indo hạt đục TPHCM 29/07/2019 7.300 - đ/kg
27 Ure Indo hạt trong TPHCM 29/07/2019 7.000 - đ/kg
28 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 29/07/2019 7.000 - đ/kg
29 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 18/07/2019 7.350 - đ/kg
30 Kali Israel bột TPHCM 18/07/2019 7.150 - đ/kg
31 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 18/07/2019 9.200 - đ/kg
32 Ure Cà Mau TPHCM 18/07/2019 7.400 - đ/kg
33 Ure Phú Mỹ TPHCM 18/07/2019 7.400 - đ/kg
34 Ure Indo hạt đục TPHCM 18/07/2019 7.200 - đ/kg
35 Ure Indo hạt trong TPHCM 18/07/2019 7.000 - đ/kg
36 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 18/07/2019 7.100 - đ/kg
37 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 16/07/2019 7.350 - đ/kg
38 Kali Israel bột TPHCM 16/07/2019 7.150 - đ/kg
39 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 16/07/2019 9.200 - đ/kg
40 Ure Cà Mau TPHCM 16/07/2019 7.400 - đ/kg
41 Ure Phú Mỹ TPHCM 16/07/2019 7.400 - đ/kg
42 Ure Indo hạt đục TPHCM 16/07/2019 7.200 - đ/kg
43 Ure Indo hạt trong TPHCM 16/07/2019 7.000 - đ/kg
44 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 16/07/2019 7.100 - đ/kg
45 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 05/07/2019 7.350 - đ/kg
46 Kali Israel bột TPHCM 05/07/2019 7.150 - đ/kg
47 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 05/07/2019 9.200 - đ/kg
48 Ure Cà Mau TPHCM 05/07/2019 7.400 - đ/kg
49 Ure Phú Mỹ TPHCM 05/07/2019 7.550 - đ/kg
50 Ure Indo hạt đục TPHCM 05/07/2019 7.200 - đ/kg

Trang:


Top