STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
4051 UREA (TQ) đóng gói bao bì nhà máy Phú Mỹ Tân Quy (TPHCM) 23/03/2010 6.650 đã có Vat đ/kg
4052 UREA (TQ) bao tiếng anh Tân Quy (TPHCM) 23/03/2010 6.550 đã có Vat đ/kg
4053 UREA (Indonesia) đóng bao tại VN Tân Quy (TPHCM) 23/03/2010 6.550 đã có Vat đ/kg
4054 Kaly (Nga) hạt Tân Quy (TPHCM) 23/03/2010 8.500 đã có Vat đ/kg
4055 Kaly (Nga) bột "màu đỏ đậm" Tân Quy (TPHCM) 23/03/2010 7.900 đã có Vat đ/kg
4056 SA (Korea) hạt trung trắng Tân Quy (TPHCM) 23/03/2010 3.200 đã có Vat đ/kg
4057 DAP (TQ) hạt xanh (hồng hà loại 1) Tân Quy (TPHCM) 22/03/2010 10.600 đã có Vat đ/kg
4058 DAP (TQ) hạt nâu Tân Quy (TPHCM) 22/03/2010 10.000 đã có Vat đ/kg
4059 UREA (TQ) đóng gói bao bì nhà máy Phú Mỹ Tân Quy (TPHCM) 22/03/2010 6.650 đã có Vat đ/kg
4060 UREA (TQ) bao tiếng anh Tân Quy (TPHCM) 22/03/2010 6.600 đã có Vat đ/kg
4061 UREA (Indonesia) đóng bao tại VN Tân Quy (TPHCM) 22/03/2010 6.550 đã có Vat đ/kg
4062 Kaly (Nga) hạt Tân Quy (TPHCM) 22/03/2010 8.500 đã có Vat đ/kg
4063 Kaly (Nga) bột "màu đỏ đậm" Tân Quy (TPHCM) 22/03/2010 7.900 đã có Vat đ/kg
4064 SA (Korea) hạt trung trắng Tân Quy (TPHCM) 22/03/2010 3.200 đã có Vat đ/kg
4065 DAP (TQ) hạt xanh (hồng hà loại 1) Tân Quy (TPHCM) 19/03/2010 10.800 đã có Vat đ/kg
4066 DAP (TQ) hạt nâu Tân Quy (TPHCM) 19/03/2010 10.000 đã có Vat đ/kg
4067 UREA (Phú Mỹ) nhận tại nhà máy Phú Mỹ Tân Quy (TPHCM) 19/03/2010 6.800 đã có Vat đ/kg
4068 UREA (TQ) bao tiếng anh Tân Quy (TPHCM) 19/03/2010 6.750 đã có Vat đ/kg
4069 UREA (Indonesia) đóng bao tại VN Tân Quy (TPHCM) 19/03/2010 6.700 đã có Vat đ/kg
4070 Kaly (Nga) hạt Tân Quy (TPHCM) 19/03/2010 8.500 đã có Vat đ/kg
4071 Kaly (Nga) bột "màu đỏ đậm" Tân Quy (TPHCM) 19/03/2010 7.900 đã có Vat đ/kg
4072 SA (Korea) hạt trung trắng Tân Quy (TPHCM) 19/03/2010 3.200 đã có Vat đ/kg
4073 DAP (TQ) hạt xanh (hồng hà loại 1) Tân Quy (TPHCM) 17/03/2010 10.800 đã có Vat đ/kg
4074 DAP (TQ) hạt nâu Tân Quy (TPHCM) 17/03/2010 10.000 đã có Vat đ/kg
4075 UREA (Phú Mỹ) nhận tại nhà máy Phú Mỹ Tân Quy (TPHCM) 17/03/2010 6.800 đã có Vat đ/kg
4076 UREA (TQ) bao tiếng anh Tân Quy (TPHCM) 17/03/2010 6.750 đã có Vat đ/kg
4077 UREA (Indonesia) đóng bao tại VN Tân Quy (TPHCM) 17/03/2010 6.700 đã có Vat đ/kg
4078 Kaly (Isarel) hạt Tân Quy (TPHCM) 17/03/2010 9.000 đã có Vat đ/kg
4079 Kaly (Isarel) bột "màu đỏ đậm" Tân Quy (TPHCM) 17/03/2010 8.000 đã có Vat đ/kg
4080 SA (Korea) hạt trung trắng Tân Quy (TPHCM) 17/03/2010 3.200 đã có Vat đ/kg
4081 DAP (TQ) hạt xanh (hồng hà loại 1) Tân Quy (TPHCM) 11/03/2010 11.000 đã có Vat đ/kg
4082 DAP (TQ) hạt nâu Tân Quy (TPHCM) 11/03/2010 10.200 đã có Vat đ/kg
4083 UREA (Phú Mỹ) nhận tại nhà máy Phú Mỹ Tân Quy (TPHCM) 11/03/2010 6.800 đã có Vat đ/kg
4084 UREA (Indonesia) đóng bao tại VN Tân Quy (TPHCM) 11/03/2010 6.700 đã có Vat đ/kg
4085 UREA (TQ) bao tiếng anh Tân Quy (TPHCM) 11/03/2010 6.700 đã có Vat đ/kg
4086 Kaly (Isarel) hạt Tân Quy (TPHCM) 11/03/2010 9.000 đã có Vat đ/kg
4087 Kaly (Isarel) bột "màu đỏ đậm" Tân Quy (TPHCM) 11/03/2010 8.000 đã có Vat đ/kg
4088 SA (Korea) hạt trung trắng Tân Quy (TPHCM) 11/03/2010 3.200 đã có Vat đ/kg
4089 DAP (TQ) hạt xanh (hồng hà loại 1) Tân Quy (TPHCM) 26/02/2010 11.400 đã có Vat đ/kg
4090 DAP (TQ) hạt nâu Tân Quy (TPHCM) 26/02/2010 10.500 đã có Vat đ/kg
4091 UREA (Phú Mỹ) nhận tại nhà máy Phú Mỹ Tân Quy (TPHCM) 26/02/2010 7.000 đã có Vat đ/kg
4092 UREA (Indonesia) đóng bao tại VN Tân Quy (TPHCM) 26/02/2010 6.800 đã có Vat đ/kg
4093 UREA (TQ) bao tiếng anh Tân Quy (TPHCM) 26/02/2010 6.900 đã có Vat đ/kg
4094 Kaly (Isarel) hạt Tân Quy (TPHCM) 26/02/2010 9.100 đã có Vat đ/kg
4095 Kaly (Isarel) bột "màu đỏ dậm" Tân Quy (TPHCM) 26/02/2010 8.200 đã có Vat đ/kg
4096 SA (Korea) hạt trung trắng Tân Quy (TPHCM) 26/02/2010 3.200 đã có Vat đ/kg
4097 SA (Korea) hạt trung trắng Tân Quy (TPHCM) 08/02/2010 3.100 đã có Vat đ/kg
4098 SA (Liên Xô) hạt mịn trắng Tân Quy (TPHCM) 08/02/2010 2.900 đã có Vat đ/kg
4099 Kaly (Isarel) bột "màu đỏ dậm" Tân Quy (TPHCM) 08/02/2010 8.500 đã có Vat đ/kg
4100 Kaly (Isarel) hạt Tân Quy (TPHCM) 08 9.200 đã có Vat đ/kg

Trang:


Top