STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
4051 Kaly (Isarel) hạt Tân Quy (TPHCM) 26/05/2010 8.400 đã có Vat đ/kg
4052 Kaly (Isarel) bột "màu đỏ đậm" Tân Quy (TPHCM) 26/05/2010 7.800 đã có Vat đ/kg
4053 SA (Korea) hạt trung trắng Tân Quy (TPHCM) 26/05/2010 2.900 đã có Vat đ/kg
4054 DAP (TQ) hạt xanh (hồng hà loại 1) Tân Quy (TPHCM) 24/05/2010 9.600 đã có Vat đ/kg
4055 DAP (TQ) hạt nâu Tân Quy (TPHCM) 24/05/2010 8.900 đã có Vat đ/kg
4056 UREA (Phú Mỹ) nhận tại nhà máy Phú Mỹ Tân Quy (TPHCM) 24/05/2010 6.080 đã có Vat đ/kg
4057 UREA (TQ) hạt đục (hàng trái táo) Tân Quy (TPHCM) 24/05/2010 6.000 đã có Vat đ/kg
4058 UREA (TQ) bao tiếng anh Tân Quy (TPHCM) 24/05/2010 6.050 đã có Vat đ/kg
4059 UREA (liên xô) đóng bao nhà máy phú mỹ Tân Quy (TPHCM) 24/05/2010 6.000 đã có Vat đ/kg
4060 Kaly (Isarel) hạt Tân Quy (TPHCM) 24/05/2010 8.500 đã có Vat đ/kg
4061 Kaly (Isarel) bột "màu đỏ đậm" Tân Quy (TPHCM) 24/05/2010 7.850 đã có Vat đ/kg
4062 SA (Korea) hạt trung trắng Tân Quy (TPHCM) 24/05/2010 2.900 đã có Vat đ/kg
4063 DAP (TQ) hạt xanh (hồng hà loại 1) Tân Quy (TPHCM) 20/05/2010 9.800 đã có Vat đ/kg
4064 DAP (TQ) hạt xanh (bao tiếng tàu) Tân Quy (TPHCM) 20/05/2010 9.400 đã có Vat đ/kg
4065 DAP (TQ) hạt nâu Tân Quy (TPHCM) 20/05/2010 9.000 đã có Vat đ/kg
4066 UREA (Phú Mỹ) nhận tại nhà máy Phú Mỹ Tân Quy (TPHCM) 20/05/2010 6.100 đã có Vat đ/kg
4067 UREA (TQ) hạt đục (hàng trái táo) Tân Quy (TPHCM) 20/05/2010 6.050 đã có Vat đ/kg
4068 UREA (TQ) bao tiếng anh Tân Quy (TPHCM) 20/05/2010 6.050 đã có Vat đ/kg
4069 UREA (TQ) bao bì tàu Tân Quy (TPHCM) 20/05/2010 6.000 đã có Vat đ/kg
4070 Kaly (Isarel) hạt Tân Quy (TPHCM) 20/05/2010 8.500 đã có Vat đ/kg
4071 Kaly (Isarel) bột "màu đỏ đậm" Tân Quy (TPHCM) 20/05/2010 7.850 đã có Vat đ/kg
4072 SA (Korea) hạt trung trắng Tân Quy (TPHCM) 20/05/2010 2.900 đã có Vat đ/kg
4073 DAP (TQ) hạt xanh (hồng hà loại 1) Tân Quy (TPHCM) 17/05/2010 9.800 đã có Vat đ/kg
4074 DAP (TQ) hạt xanh (bao tiếng tàu) Tân Quy (TPHCM) 17/05/2010 9.400 đã có Vat đ/kg
4075 DAP (TQ) hạt nâu Tân Quy (TPHCM) 17/05/2010 9.000 đã có Vat đ/kg
4076 UREA (Phú Mỹ) nhận tại nhà máy Phú Mỹ Tân Quy (TPHCM) 17/05/2010 6.100 đã có Vat đ/kg
4077 UREA (TQ) hạt đục (hàng trái táo) Tân Quy (TPHCM) 17/05/2010 6.100 đã có Vat đ/kg
4078 UREA (TQ) bao tiếng anh Tân Quy (TPHCM) 17/05/2010 6.050 đã có Vat đ/kg
4079 UREA (TQ) bao bì tàu Tân Quy (TPHCM) 17/05/2010 6.000 đã có Vat đ/kg
4080 Kaly (Nga) hạt Tân Quy (TPHCM) 17/05/2010 8.500 đã có Vat đ/kg
4081 Kaly (Isarel) bột "màu đỏ đậm" Tân Quy (TPHCM) 17/05/2010 7.850 đã có Vat đ/kg
4082 SA (Korea) hạt trung trắng Tân Quy (TPHCM) 17/10/2010 3.000 đã có Vat đ/kg
4083 DAP (TQ) hạt xanh (hồng hà loại 1) Tân Quy (TPHCM) 12/05/2010 9.800 đã có Vat đ/kg
4084 DAP (TQ) hạt nâu Tân Quy (TPHCM) 12/05/2010 9.000 đã có Vat đ/kg
4085 UREA (Phú Mỹ) nhận tại nhà máy Phú Mỹ Tân Quy (TPHCM) 12/05/2010 6.100 đã có Vat đ/kg
4086 UREA (TQ) hạt đục (hàng trái táo) Tân Quy (TPHCM) 12/05/2010 6.100 đã có Vat đ/kg
4087 UREA (TQ) bao tiếng anh Tân Quy (TPHCM) 12/05/2010 6.000 đã có Vat đ/kg
4088 UREA (TQ) bao bì tàu Tân Quy (TPHCM) 12/05/2010 5.950 đã có Vat đ/kg
4089 Kaly (Nga) hạt Tân Quy (TPHCM) 12/05/2010 8.500 đã có Vat đ/kg
4090 Kaly (Isarel) bột "màu đỏ đậm" Tân Quy (TPHCM) 12/05/2010 7.850 đã có Vat đ/kg
4091 SA (Korea) hạt trung trắng Tân Quy (TPHCM) 12/10/2010 3.000 đã có Vat đ/kg
4092 DAP (TQ) hạt xanh (hồng hà loại 1) Tân Quy (TPHCM) 10/05/2010 9.850 đã có Vat đ/kg
4093 DAP (TQ) hạt nâu Tân Quy (TPHCM) 10/05/2010 9.000 đã có Vat đ/kg
4094 UREA (Phú Mỹ) nhận tại nhà máy Phú Mỹ Tân Quy (TPHCM) 10/05/2010 6.150 đã có Vat đ/kg
4095 UREA (TQ) hạt đục (hàng trái táo) Tân Quy (TPHCM) 10/05/2010 6.200 đã có Vat đ/kg
4096 UREA (TQ) bao tiếng anh Tân Quy (TPHCM) 10/05/2010 6.050 đã có Vat đ/kg
4097 UREA (TQ) bao bì tàu Tân Quy (TPHCM) 10/05/2010 6.000 đã có Vat đ/kg
4098 Kaly (Nga) hạt Tân Quy (TPHCM) 10/05/2010 8.500 đã có Vat đ/kg
4099 Kaly (Isarel) bột "màu đỏ đậm" Tân Quy (TPHCM) 10/05/2010 7.850 đã có Vat đ/kg
4100 SA (Korea) hạt trung trắng Tân Quy (TPHCM) 10/10/2010 3.000 đã có Vat đ/kg

Trang:


Top