STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
101 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 14/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
102 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 14/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
103 Ure Indo hạt trong TPHCM 14/11/2018 8.150 đã có Vat đ/kg
104 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 14/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
105 Kali Russia hạt TPHCM 13/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
106 Kali Israel hạt TPHCM 13/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
107 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 13/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
108 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 13/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
109 Ure Indo hạt trong TPHCM 13/11/2018 8.150 đã có Vat đ/kg
110 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 13/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
111 Kali Russia hạt TPHCM 12/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
112 Kali Israel hạt TPHCM 12/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
113 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 12/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
114 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 12/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
115 Ure Indo hạt trong TPHCM 12/11/2018 8.100 đã có Vat đ/kg
116 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 12/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
117 Kali Russia hạt TPHCM 08/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
118 Kali Israel hạt TPHCM 08/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
119 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 08/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
120 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 08/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
121 Ure Indo hạt trong TPHCM 08/11/2018 8.100 đã có Vat đ/kg
122 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 08/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
123 Kali Russia hạt TPHCM 07/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
124 Kali Israel hạt TPHCM 07/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
125 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 07/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
126 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 07/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
127 Ure Indo hạt trong TPHCM 07/11/2018 8.100 đã có Vat đ/kg
128 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 07/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
129 Kali Russia hạt TPHCM 05/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
130 Kali Israel hạt TPHCM 05/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
131 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 05/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
132 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 05/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
133 Ure Indo hạt trong TPHCM 05/11/2018 8.200 đã có Vat đ/kg
134 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 05/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
135 Kali Russia hạt TPHCM 01/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
136 Kali Israel hạt TPHCM 01/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
137 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 01/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
138 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 01/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
139 Ure Indo hạt trong TPHCM 01/11/2018 8.200 đã có Vat đ/kg
140 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 01/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
141 Kali Russia hạt TPHCM 30/10/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
142 Kali Israel hạt TPHCM 30/10/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
143 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 30/10/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
144 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 30/10/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
145 Ure Indo hạt trong TPHCM 30/10/2018 8.200 đã có Vat đ/kg
146 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 30/10/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
147 Kali Russia hạt TPHCM 23/10/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
148 Kali Israel hạt TPHCM 23/10/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
149 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 23/10/2018 8.400 đã có Vat đ/kg
150 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 23/10/2018 8.900 đã có Vat đ/kg

Trang:


Top