STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
101 SA TQ hạt trắng TPHCM 15/03/2018 3.300 đã có Vat vnđ
102 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 15/03/2018 4.400 đã có vat đ/kg
103 DAP TQ Hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 14/03/2018 12.600 đã có Vat đ/kg
104 DAP TQ Hạt nâu bao tiếng anh TPHCM 14/03/2018 10.700 đã có Vat đ/kg
105 DAP TQ 16-44 hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 14/03/2018 11.500 đã có Vat đ/kg
106 Ure Indo hạt trong TPHCM 14/03/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
107 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 14/03/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
108 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 14/03/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
109 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 14/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
110 Kali Israel hạt TPHCM 14/03/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
111 Kali Russia hạt TPHCM 14/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
112 Kali Lào bột trắng TPHCM 14/03/2018 5.500 đã có Vat đ/kg
113 SA TQ bột trắng TPHCM 14/03/2018 3.100 đã có Vat vnđ
114 SA TQ hạt trắng TPHCM 14/03/2018 3.300 đã có Vat vnđ
115 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 14/03/2018 4.400 đã có vat đ/kg
116 DAP TQ Hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 13/03/2018 12.800 đã có Vat đ/kg
117 DAP TQ Hạt nâu bao tiếng anh TPHCM 13/03/2018 10.800 đã có Vat đ/kg
118 DAP TQ 16-44 hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 13/03/2018 11.900 đã có Vat đ/kg
119 Kali Lào bột trắng TPHCM 13/03/2018 5.500 đã có Vat đ/kg
120 SA TQ hạt trắng TPHCM 13/03/2018 3.300 đã có Vat vnđ
121 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 13/03/2018 4.400 đã có vat đ/kg
122 SA TQ bột trắng TPHCM 13/03/2018 3.100 đã có Vat vnđ
123 Kali Russia hạt TPHCM 13/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
124 Kali Israel hạt TPHCM 13/03/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
125 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 13/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
126 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 13/03/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
127 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 13/03/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
128 Ure Indo hạt trong TPHCM 13/03/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
129 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 12/03/2018 3.700 đã có vat đ/kg
130 SA TQ bột trắng TPHCM 12/03/2018 2.700 đã có Vat vnđ
131 Kali Russia hạt TPHCM 12/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
132 Kali Israel hạt TPHCM 12/03/2018 7.150 đã có Vat đ/kg
133 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 12/03/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
134 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 12/03/2018 7.400 đã có Vat đ/kg
135 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 12/03/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
136 Ure Indo hạt trong TPHCM 12/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
137 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 11/03/2018 3.700 đã có vat đ/kg
138 SA TQ bột trắng TPHCM 11/03/2018 2.700 đã có Vat vnđ
139 Kali Russia hạt TPHCM 11/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
140 Kali Israel hạt TPHCM 11/03/2018 7.150 đã có Vat đ/kg
141 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 11/03/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
142 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 11/03/2018 7.400 đã có Vat đ/kg
143 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 11/03/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
144 Ure Indo hạt trong TPHCM 11/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
145 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 10/03/2018 3.700 đã có vat đ/kg
146 SA TQ bột trắng TPHCM 10/03/2018 2.700 đã có Vat vnđ
147 Kali Russia hạt TPHCM 10/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
148 Kali Israel hạt TPHCM 10/03/2018 7.150 đã có Vat đ/kg
149 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 10/03/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
150 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 10/03/2018 7.400 đã có Vat đ/kg

Trang:


Top