STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
101 Ure Indo hạt trong TPHCM 22/11/2017 6.400 đã có Vat đ/kg
102 DAP TQ 16-44 TPHCM 22/11/2017 11.600 đã có Vat đ/kg
103 DAP TQ Hạt nâu TPHCM 22/11/2017 10.800 đã có Vat đ/kg
104 DAP TQ Hạt xanh TPHCM 22/11/2017 11.900 đã có Vat đ/kg
105 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 21/11/2017 4.100 đã có vat đ/kg
106 SA TQ Hạt trắng TPHCM 21/11/2017 2.900 đã có vat đ/kg
107 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 21/11/2017 2.750 đã có vat đ/kg
108 Kali Lào bột trắng TPHCM 21/11/2017 5.500 đã có Vat đ/kg
109 Kali Russia hạt TPHCM 21/11/2017 7.000 đã có Vat đ/kg
110 Kali Israel hạt TPHCM 21/11/2017 7.150 đã có Vat đ/kg
111 Ure đục Cà Mau TPHCM 21/11/2017 6.900 đã có Vat đ/kg
112 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 21/11/2017 6.700 đã có Vat đ/kg
113 Ure Malai hạt đục TPHCM 21/11/2017 6.600 đã có Vat đ/kg
114 Ure Indo hạt trong TPHCM 21/11/2017 6.400 đã có Vat đ/kg
115 DAP TQ 16-44 TPHCM 21/11/2017 11.600 đã có Vat đ/kg
116 DAP TQ Hạt nâu TPHCM 21/11/2017 10.800 đã có Vat đ/kg
117 DAP TQ Hạt xanh TPHCM 21/11/2017 11.900 đã có Vat đ/kg
118 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 15/11/2017 4.100 đã có vat đ/kg
119 SA TQ Hạt trắng TPHCM 15/11/2017 2.900 đã có vat đ/kg
120 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 15/11/2017 2.750 đã có vat đ/kg
121 Kali Lào bột trắng TPHCM 15/11/2017 5.500 đã có Vat đ/kg
122 Kali Russia hạt TPHCM 15/11/2017 7.000 đã có Vat đ/kg
123 Kali Israel hạt TPHCM 15/11/2017 7.150 đã có Vat đ/kg
124 Ure đục Cà Mau TPHCM 15/11/2017 6.900 đã có Vat đ/kg
125 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 15/11/2017 6.900 đã có Vat đ/kg
126 Ure Malai hạt đục TPHCM 15/11/2017 6.500 đã có Vat đ/kg
127 Ure Indo hạt trong TPHCM 15/11/2017 6.400 đã có Vat đ/kg
128 DAP TQ 16-44 TPHCM 15/11/2017 11.600 đã có Vat đ/kg
129 DAP TQ Hạt nâu TPHCM 15/11/2017 10.800 đã có Vat đ/kg
130 DAP TQ Hạt xanh TPHCM 15/11/2017 11.600 đã có Vat đ/kg
131 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 09/11/2017 4.100 đã có vat đ/kg
132 SA TQ Hạt trắng TPHCM 09/11/2017 2.900 đã có vat đ/kg
133 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 09/11/2017 2.750 đã có vat đ/kg
134 Kali Lào bột trắng TPHCM 09/11/2017 5.500 đã có Vat đ/kg
135 Kali Russia hạt TPHCM 09/11/2017 7.000 đã có Vat đ/kg
136 Kali Israel hạt TPHCM 09/11/2017 7.150 đã có Vat đ/kg
137 Ure đục Cà Mau TPHCM 09/11/2017 7.200 đã có Vat đ/kg
138 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 09/11/2017 7.200 đã có Vat đ/kg
139 Ure Malai hạt đục TPHCM 09/11/2017 6.900 đã có Vat đ/kg
140 Ure Indo hạt trong TPHCM 09/11/2017 6.900 đã có Vat đ/kg
141 DAP TQ 16-44 TPHCM 09/11/2017 11.200 đã có Vat đ/kg
142 DAP TQ Hạt nâu TPHCM 09/11/2017 10.500 đã có Vat đ/kg
143 DAP TQ Hạt xanh TPHCM 09/11/2017 11.600 đã có Vat đ/kg
144 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 07/11/2017 4.100 đã có vat đ/kg
145 SA TQ Hạt trắng TPHCM 07/11/2017 2.900 đã có vat đ/kg
146 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 07/11/2017 2.750 đã có vat đ/kg
147 Kali Lào bột trắng TPHCM 07/11/2017 5.500 đã có Vat đ/kg
148 Kali Russia hạt TPHCM 07/11/2017 7.000 đã có Vat đ/kg
149 Kali Israel hạt TPHCM 07/11/2017 7.150 đã có Vat đ/kg
150 Ure đục Cà Mau TPHCM 07/11/2017 7.200 đã có Vat đ/kg

Trang:


Top