STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
101 Kali Russia hạt TPHCM 12/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
102 Kali Israel hạt TPHCM 12/03/2018 7.150 đã có Vat đ/kg
103 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 12/03/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
104 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 12/03/2018 7.400 đã có Vat đ/kg
105 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 12/03/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
106 Ure Indo hạt trong TPHCM 12/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
107 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 11/03/2018 3.700 đã có vat đ/kg
108 SA TQ bột trắng TPHCM 11/03/2018 2.700 đã có Vat vnđ
109 Kali Russia hạt TPHCM 11/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
110 Kali Israel hạt TPHCM 11/03/2018 7.150 đã có Vat đ/kg
111 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 11/03/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
112 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 11/03/2018 7.400 đã có Vat đ/kg
113 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 11/03/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
114 Ure Indo hạt trong TPHCM 11/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
115 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 10/03/2018 3.700 đã có vat đ/kg
116 SA TQ bột trắng TPHCM 10/03/2018 2.700 đã có Vat vnđ
117 Kali Russia hạt TPHCM 10/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
118 Kali Israel hạt TPHCM 10/03/2018 7.150 đã có Vat đ/kg
119 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 10/03/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
120 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 10/03/2018 7.400 đã có Vat đ/kg
121 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 10/03/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
122 Ure Indo hạt trong TPHCM 10/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
123 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 09/03/2018 3.700 đã có vat đ/kg
124 SA TQ bột trắng TPHCM 09/03/2018 2.700 đã có Vat vnđ
125 Kali Russia hạt TPHCM 09/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
126 Kali Israel hạt TPHCM 09/03/2018 7.150 đã có Vat đ/kg
127 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 09/03/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
128 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 09/03/2018 7.400 đã có Vat đ/kg
129 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 09/03/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
130 Ure Indo hạt trong TPHCM 09/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
131 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 08/03/2018 3.700 đã có vat đ/kg
132 SA TQ bột trắng TPHCM 08/03/2018 2.700 đã có Vat vnđ
133 Kali Russia hạt TPHCM 08/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
134 Kali Israel hạt TPHCM 08/03/2018 7.150 đã có Vat đ/kg
135 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 08/03/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
136 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 08/03/2018 7.400 đã có Vat đ/kg
137 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 08/03/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
138 Ure Indo hạt trong TPHCM 08/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
139 DAP TQ Hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 07/03/2018 13.500 đã có Vat đ/kg
140 DAP TQ Hạt nâu bao tiếng anh TPHCM 07/03/2018 11.400 đã có Vat đ/kg
141 DAP TQ 16-44 hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 07/03/2018 12.600 đã có Vat đ/kg
142 Ure Indo hạt trong TPHCM 07/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
143 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 07/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
144 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 07/03/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
145 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 07/03/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
146 Kali Israel hạt TPHCM 07/03/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
147 Kali Russia hạt TPHCM 07/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
148 Kali Lào bột trắng TPHCM 07/03/2018 5.500 đã có Vat đ/kg
149 SA TQ bột trắng TPHCM 07/03/2018 3.100 đã có Vat vnđ
150 SA TQ hạt trắng TPHCM 07/03/2018 3.300 đã có Vat vnđ

Trang:


Top