STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
101 Ure Indo hạt trong TPHCM 09/04/2018 6.850 đã có Vat đ/kg
102 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 09/04/2018 6.800 đã có Vat đ/kg
103 Kali Russia hạt TPHCM 05/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
104 Kali Israel hạt TPHCM 05/04/2018 7.150 đã có Vat đ/kg
105 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 05/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
106 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 05/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
107 Ure Indo hạt trong TPHCM 05/04/2018 6.850 đã có Vat đ/kg
108 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 05/04/2018 6.800 đã có Vat đ/kg
109 Kali Russia hạt TPHCM 04/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
110 Kali Israel hạt TPHCM 04/04/2018 7.150 đã có Vat đ/kg
111 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 04/04/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
112 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 04/04/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
113 Ure Indo hạt trong TPHCM 04/04/2018 6.850 đã có Vat đ/kg
114 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 04/04/2018 6.850 đã có Vat đ/kg
115 Kali Russia hạt TPHCM 02/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
116 Kali Israel hạt TPHCM 02/04/2018 7.150 đã có Vat đ/kg
117 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 02/04/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
118 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 02/04/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
119 Ure Indo hạt trong TPHCM 02/04/2018 6.850 đã có Vat đ/kg
120 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 02/04/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
121 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 27/03/2018 4.400 đã có vat đ/kg
122 SA TQ hạt trắng TPHCM 27/03/2018 3.300 đã có Vat vnđ
123 SA TQ bột trắng TPHCM 27/03/2018 3.100 đã có Vat vnđ
124 Kali Lào bột trắng TPHCM 27/03/2018 5.500 đã có Vat đ/kg
125 Kali Russia hạt TPHCM 27/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
126 Kali Israel hạt TPHCM 27/03/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
127 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 27/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
128 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 27/03/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
129 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 27/03/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
130 Ure Indo hạt trong TPHCM 27/03/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
131 DAP TQ 16-44 hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 27/03/2018 11.500 đã có Vat đ/kg
132 DAP TQ Hạt nâu bao tiếng anh TPHCM 27/03/2018 10.700 đã có Vat đ/kg
133 DAP TQ Hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 27/03/2018 12.600 đã có Vat đ/kg
134 Ure Indo hạt trong TPHCM 26/03/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
135 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 26/03/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
136 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 26/03/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
137 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 26/03/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
138 DAP TQ Hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 15/03/2018 12.600 đã có Vat đ/kg
139 DAP TQ Hạt nâu bao tiếng anh TPHCM 15/03/2018 10.700 đã có Vat đ/kg
140 DAP TQ 16-44 hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 15/03/2018 11.500 đã có Vat đ/kg
141 Ure Indo hạt trong TPHCM 15/03/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
142 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 15/03/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
143 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 15/03/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
144 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 15/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
145 Kali Israel hạt TPHCM 15/03/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
146 Kali Russia hạt TPHCM 15/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
147 Kali Lào bột trắng TPHCM 15/03/2018 5.500 đã có Vat đ/kg
148 SA TQ bột trắng TPHCM 15/03/2018 3.100 đã có Vat vnđ
149 SA TQ hạt trắng TPHCM 15/03/2018 3.300 đã có Vat vnđ
150 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 15/03/2018 4.400 đã có vat đ/kg

Trang:


Top