STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
1 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 12/06/2017 3.900 đã có vat đ/kg
2 SA TQ Hạt trắng TPHCM 12/06/2017 2.700 đã có vat đ/kg
3 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 12/06/2017 2.750 đã có vat đ/kg
4 Kali Lào bột trắng TPHCM 12/06/2017 5.200 đã có Vat đ/kg
5 Kali Russia hạt TPHCM 12/06/2017 6.800 đã có Vat đ/kg
6 Kali Israel hạt TPHCM 12/06/2017 6.900 đã có Vat đ/kg
7 Ure đục Cà Mau TPHCM 12/06/2017 5.900 đã có Vat đ/kg
8 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 12/06/2017 6.400 đã có Vat đ/kg
9 Ure TQ hạt đục TPHCM 12/06/2017 5.900 đã có Vat đ/kg
10 Ure TQ hạt trong TPHCM 12/06/2017 6.200 đã có Vat đ/kg
11 DAP TQ 16-44 TPHCM 12/06/2017 9.300 đã có Vat đ/kg
12 DAP TQ Hạt nâu TPHCM 12/06/2017 9.200 đã có Vat đ/kg
13 DAP TQ Hạt xanh TPHCM 12/06/2017 9.600 đã có Vat đ/kg
14 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 06/06/2017 3.900 đã có vat đ/kg
15 SA TQ Hạt trắng TPHCM 06/06/2017 2.700 đã có vat đ/kg
16 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 06/06/2017 2.750 đã có vat đ/kg
17 Kali Lào bột trắng TPHCM 06/06/2017 5.200 đã có Vat đ/kg
18 Kali Russia hạt TPHCM 06/06/2017 6.800 đã có Vat đ/kg
19 Kali Israel hạt TPHCM 06/06/2017 6.900 đã có Vat đ/kg
20 Ure đục Cà Mau TPHCM 06/06/2017 5.900 đã có Vat đ/kg
21 Ure đục Cà Mau TPHCM 06/06/2017 5.900 đã có Vat đ/kg
22 Ure TQ hạt trong TPHCM 06/06/2017 6.200 đã có Vat đ/kg
23 DAP TQ 16-44 TPHCM 06/06/2017 9.300 đã có Vat đ/kg
24 DAP TQ Hạt nâu TPHCM 06/06/2017 9.200 đã có Vat đ/kg
25 DAP TQ Hạt xanh TPHCM 06/06/2017 9.600 đã có Vat đ/kg
26 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 05/06/2017 3.900 đã có vat đ/kg
27 SA TQ Hạt trắng TPHCM 05/06/2017 2.700 đã có vat đ/kg
28 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 05/06/2017 2.750 đã có vat đ/kg
29 Kali Lào bột trắng TPHCM 05/06/2017 5.200 đã có Vat đ/kg
30 Kali Russia hạt TPHCM 05/06/2017 6.800 đã có Vat đ/kg
31 Kali Israel hạt TPHCM 05/06/2017 6.900 đã có Vat đ/kg
32 Ure đục Cà Mau TPHCM 05/06/2017 5.900 đã có Vat đ/kg
33 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 05/06/2017 6.400 đã có Vat đ/kg
34 Ure đục Cà Mau TPHCM 05/06/2017 5.900 đã có Vat đ/kg
35 Ure TQ hạt trong TPHCM 05/06/2017 6.200 đã có Vat đ/kg
36 DAP TQ 16-44 TPHCM 05/06/2017 9.300 đã có Vat đ/kg
37 DAP TQ Hạt nâu TPHCM 05/06/2017 9.200 đã có Vat đ/kg
38 DAP TQ Hạt xanh TPHCM 05/06/2017 9.600 đã có Vat đ/kg
39 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 06/05/2017 3.900 đã có vat đ/kg
40 SA TQ Hạt trắng TPHCM 06/05/2017 2.700 đã có vat đ/kg
41 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 06/05/2017 2.600 đã có vat đ/kg
42 Kali Lào bột trắng TPHCM 06/05/2017 5.200 đã có Vat đ/kg
43 Kali Russia hạt TPHCM 06/05/2017 6.800 đã có Vat đ/kg
44 Kali Israel hạt TPHCM 06/05/2017 6.900 đã có Vat đ/kg
45 Ure đục Cà Mau TPHCM 06/05/2017 6.300 đã có Vat đ/kg
46 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 06/05/2017 6.400 đã có Vat đ/kg
47 Ure TQ hạt đục TPHCM 06/05/2017 5.900 đã có Vat đ/kg
48 Ure TQ hạt trong TPHCM 06/05/2017 5.800 đã có Vat đ/kg
49 DAP TQ 16-44 TPHCM 06/05/2017 9.300 đã có Vat đ/kg
50 DAP TQ Hạt nâu TPHCM 06/05/2017 9.000 đã có Vat đ/kg

Trang:


Top