STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
1 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 11/08/2017 4.100 đã có vat đ/kg
2 SA TQ Hạt trắng TPHCM 11/08/2017 2.750 đã có vat đ/kg
3 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 11/08/2017 2.900 đã có vat đ/kg
4 Kali Lào bột trắng TPHCM 11/08/2017 5.450 đã có Vat đ/kg
5 Kali Russia hạt TPHCM 11/08/2017 7.000 đã có Vat đ/kg
6 Kali Israel hạt TPHCM 11/08/2017 7.000 đã có Vat đ/kg
7 Ure đục Cà Mau TPHCM 11/08/2017 5.900 đã có Vat đ/kg
8 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 11/08/2017 5.700 đã có Vat đ/kg
9 Ure Malai hạt đục TPHCM 11/08/2017 5.600 đã có Vat đ/kg
10 Ure Indo hạt trong TPHCM 11/08/2017 5.800 đã có Vat đ/kg
11 DAP TQ 16-44 TPHCM 11/08/2017 10.600 đã có Vat đ/kg
12 DAP TQ Hạt nâu TPHCM 11/08/2017 10.000 đã có Vat đ/kg
13 DAP TQ Hạt xanh TPHCM 11/08/2017 10.600 đã có Vat đ/kg
14 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 02/08/2017 4.000 đã có vat đ/kg
15 SA TQ Hạt trắng TPHCM 02/08/2017 2.750 đã có vat đ/kg
16 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 02/08/2017 2.800 đã có vat đ/kg
17 Kali Lào bột trắng TPHCM 02/08/2017 5.350 đã có Vat đ/kg
18 Kali Russia hạt TPHCM 02/08/2017 7.000 đã có Vat đ/kg
19 Kali Israel hạt TPHCM 02/08/2017 7.000 đã có Vat đ/kg
20 Ure đục Cà Mau TPHCM 02/08/2017 5.800 đã có Vat đ/kg
21 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 02/08/2017 5.600 đã có Vat đ/kg
22 Ure Malai hạt đục TPHCM 02/08/2017 5.600 đã có Vat đ/kg
23 Ure Indo hạt trong TPHCM 02/08/2017 5.800 đã có Vat đ/kg
24 DAP TQ 16-44 TPHCM 02/08/2017 8.600 đã có Vat đ/kg
25 DAP TQ Hạt nâu TPHCM 02/08/2017 8.800 đã có Vat đ/kg
26 DAP TQ Hạt xanh TPHCM 02/08/2017 9.200 đã có Vat đ/kg
27 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 25/07/2017 3.900 đã có vat đ/kg
28 SA TQ Hạt trắng TPHCM 25/07/2017 2.700 đã có vat đ/kg
29 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 25/07/2017 2.750 đã có vat đ/kg
30 Kali Lào bột trắng TPHCM 25/07/2017 5.350 đã có Vat đ/kg
31 Kali Russia hạt TPHCM 25/07/2017 6.700 đã có Vat đ/kg
32 Kali Israel hạt TPHCM 25/07/2017 6.650 đã có Vat đ/kg
33 Ure đục Cà Mau TPHCM 25/07/2017 6.050 đã có Vat đ/kg
34 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 25/07/2017 6.300 đã có Vat đ/kg
35 Ure TQ hạt đục TPHCM 25/07/2017 5.850 đã có Vat đ/kg
36 Ure TQ hạt trong TPHCM 25/07/2017 5.800 đã có Vat đ/kg
37 DAP TQ 16-44 TPHCM 25/07/2017 8.700 đã có Vat đ/kg
38 DAP TQ Hạt nâu TPHCM 25/07/2017 8.800 đã có Vat đ/kg
39 DAP TQ Hạt xanh TPHCM 25/07/2017 9.200 đã có Vat đ/kg
40 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 24/07/2017 3.900 đã có vat đ/kg
41 SA TQ Hạt trắng TPHCM 24/07/2017 2.700 đã có vat đ/kg
42 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 24/07/2017 2.750 đã có vat đ/kg
43 Kali Lào bột trắng TPHCM 24/07/2017 5.350 đã có Vat đ/kg
44 Kali Russia hạt TPHCM 24/07/2017 6.700 đã có Vat đ/kg
45 Kali Israel hạt TPHCM 24/07/2017 6.650 đã có Vat đ/kg
46 Ure đục Cà Mau TPHCM 24/07/2017 6.050 đã có Vat đ/kg
47 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 24/07/2017 6.300 đã có Vat đ/kg
48 Ure TQ hạt đục TPHCM 24/07/2017 5.850 đã có Vat đ/kg
49 Ure TQ hạt trong TPHCM 24/07/2017 5.800 đã có Vat đ/kg
50 DAP TQ 16-44 TPHCM 24/07/2017 8.700 đã có Vat đ/kg

Trang:


Top