STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
1 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 08/12/2017 4.100 đã có vat đ/kg
2 SA TQ Hạt trắng TPHCM 08/12/2017 3.400 đã có vat đ/kg
3 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 08/12/2017 3.000 đã có vat đ/kg
4 Kali Lào bột trắng TPHCM 08/12/2017 5.500 đã có Vat đ/kg
5 Kali Russia hạt TPHCM 08/12/2017 7.000 đã có Vat đ/kg
6 Kali Israel hạt TPHCM 08/12/2017 7.150 đã có Vat đ/kg
7 Ure đục Cà Mau TPHCM 08/12/2017 6.900 đã có Vat đ/kg
8 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 08/12/2017 6.700 đã có Vat đ/kg
9 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 08/12/2017 6.600 đã có Vat đ/kg
10 Ure Indo hạt trong TPHCM 08/12/2017 6.400 đã có Vat đ/kg
11 DAP TQ 16-44 hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 08/12/2017 11.600 đã có Vat đ/kg
12 DAP TQ Hạt nâu bao tiếng anh TPHCM 08/12/2017 10.800 đã có Vat đ/kg
13 DAP TQ Hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 08/12/2017 12.000 đã có Vat đ/kg
14 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 06/12/2017 4.100 đã có vat đ/kg
15 SA TQ Hạt trắng TPHCM 06/12/2017 3.400 đã có vat đ/kg
16 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 06/12/2017 3.000 đã có vat đ/kg
17 Kali Lào bột trắng TPHCM 06/12/2017 5.500 đã có Vat đ/kg
18 Kali Russia hạt TPHCM 06/12/2017 7.000 đã có Vat đ/kg
19 Kali Israel hạt TPHCM 06/12/2017 7.150 đã có Vat đ/kg
20 Ure đục Cà Mau TPHCM 06/12/2017 6.900 đã có Vat đ/kg
21 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 06/12/2017 6.700 đã có Vat đ/kg
22 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 06/12/2017 6.600 đã có Vat đ/kg
23 Ure Indo hạt trong TPHCM 06/12/2017 6.400 đã có Vat đ/kg
24 DAP TQ 16-44 hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 06/12/2017 11.600 đã có Vat đ/kg
25 DAP TQ Hạt nâu bao tiếng anh TPHCM 06/12/2017 10.800 đã có Vat đ/kg
26 DAP TQ Hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 06/12/2017 11.900 đã có Vat đ/kg
27 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 27/11/2017 4.100 đã có vat đ/kg
28 SA TQ Hạt trắng TPHCM 27/11/2017 3.400 đã có vat đ/kg
29 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 27/11/2017 3.000 đã có vat đ/kg
30 Kali Lào bột trắng TPHCM 27/11/2017 5.500 đã có Vat đ/kg
31 Kali Russia hạt TPHCM 27/11/2017 7.000 đã có Vat đ/kg
32 Kali Israel hạt TPHCM 27/11/2017 7.150 đã có Vat đ/kg
33 Ure đục Cà Mau TPHCM 27/11/2017 6.900 đã có Vat đ/kg
34 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 27/11/2017 6.700 đã có Vat đ/kg
35 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 27/11/2017 6.500 đã có Vat đ/kg
36 Ure Indo hạt trong TPHCM 27/11/2017 6.400 đã có Vat đ/kg
37 DAP TQ 16-44 hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 27/11/2017 11.600 đã có Vat đ/kg
38 DAP TQ Hạt nâu bao tiếng anh TPHCM 27/11/2017 10.800 đã có Vat đ/kg
39 DAP TQ Hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 27/11/2017 11.900 đã có Vat đ/kg
40 DAP TQ Hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 24/11/2017 11.900 đã có Vat đ/kg
41 DAP TQ Hạt nâu bao tiếng anh TPHCM 24/11/2017 10.800 đã có Vat đ/kg
42 DAP TQ 16-44 hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 24/11/2017 11.600 đã có Vat đ/kg
43 Ure Indo hạt trong TPHCM 24/11/2017 6.400 đã có Vat đ/kg
44 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 24/11/2017 6.500 đã có Vat đ/kg
45 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 24/11/2017 6.700 đã có Vat đ/kg
46 Ure đục Cà Mau TPHCM 24/11/2017 6.900 đã có Vat đ/kg
47 Kali Russia hạt TPHCM 24/11/2017 7.000 đã có Vat đ/kg
48 Kali Israel hạt TPHCM 24/11/2017 7.150 đã có Vat đ/kg
49 Kali Lào bột trắng TPHCM 24/11/2017 5.500 đã có Vat đ/kg
50 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 24/11/2017 3.000 đã có vat đ/kg

Trang:


Top