STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
1 Kali Israel hạt TPHCM 12/12/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
2 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 12/12/2018 8.700 đã có Vat đ/kg
3 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 12/12/2018 8.500 đã có Vat đ/kg
4 Ure Indo hạt đục TPHCM 12/12/2018 8.500 đã có Vat đ/kg
5 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 12/12/2018 8.600 đã có Vat đ/kg
6 Kali Russia hạt TPHCM 03/12/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
7 Kali Israel hạt TPHCM 03/12/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
8 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 03/12/2018 8.750 đã có Vat đ/kg
9 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 03/12/2018 8.500 đã có Vat đ/kg
10 Ure Indo hạt đục TPHCM 12/12/2018 8.500 đã có Vat đ/kg
11 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 03/12/2018 8.650 đã có Vat đ/kg
12 Kali Russia hạt TPHCM 29/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
13 Kali Israel hạt TPHCM 29/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
14 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 29/11/2018 8.750 đã có Vat đ/kg
15 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 29/11/2018 8.500 đã có Vat đ/kg
16 Ure Indo hạt trong TPHCM 29/11/2018 7.950 đã có Vat đ/kg
17 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 29/11/2018 8.650 đã có Vat đ/kg
18 Kali Russia hạt TPHCM 26/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
19 Kali Israel hạt TPHCM 26/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
20 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 26/11/2018 8.600 đã có Vat đ/kg
21 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 26/11/2018 8.500 đã có Vat đ/kg
22 Ure Indo hạt trong TPHCM 26/11/2018 7.950 đã có Vat đ/kg
23 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 26/11/2018 8.650 đã có Vat đ/kg
24 Kali Russia hạt TPHCM 21/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
25 Kali Israel hạt TPHCM 21/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
26 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 21/11/2018 8.600 đã có Vat đ/kg
27 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 21/11/2018 8.600 đã có Vat đ/kg
28 Ure Indo hạt trong TPHCM 21/11/2018 7.950 đã có Vat đ/kg
29 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 21/11/2018 8.700 đã có Vat đ/kg
30 Kali Russia hạt TPHCM 20/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
31 Kali Israel hạt TPHCM 20/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
32 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 20/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
33 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 20/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
34 Ure Indo hạt trong TPHCM 20/11/2018 7.950 đã có Vat đ/kg
35 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 20/11/2018 8.700 đã có Vat đ/kg
36 Kali Russia hạt TPHCM 15/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
37 Kali Israel hạt TPHCM 15/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
38 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 15/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
39 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 15/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
40 Ure Indo hạt trong TPHCM 15/11/2018 8.000 đã có Vat đ/kg
41 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 15/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
42 Kali Russia hạt TPHCM 14/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
43 Kali Israel hạt TPHCM 14/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
44 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 14/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
45 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 14/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
46 Ure Indo hạt trong TPHCM 14/11/2018 8.150 đã có Vat đ/kg
47 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 14/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
48 Kali Russia hạt TPHCM 13/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
49 Kali Israel hạt TPHCM 13/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
50 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 13/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg

Trang:


Top