STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
1 Kali Israel bột TPHCM 19/02/2019 7.200 đã có Vat đ/kg
2 Ure Cà Mau TPHCM 19/02/2019 7.500 đã có Vat đ/kg
3 Ure Phú Mỹ TPHCM 19/02/2019 7.700 đã có Vat đ/kg
4 Ure Indo hạt đục TPHCM 19/02/2019 7.400 đã có Vat đ/kg
5 Ure Indo hạt trong TPHCM 19/02/2019 7.350 đã có Vat đ/kg
6 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 19/02/2019 7.300 đã có Vat đ/kg
7 Ure Indo hạt đục TPHCM 18/02/2019 7.400 đã có Vat đ/kg
8 Kali Israel bột TPHCM 18/02/2019 7.200 đã có Vat đ/kg
9 Ure Cà Mau TPHCM 18/02/2019 7.500 đã có Vat đ/kg
10 Ure Phú Mỹ TPHCM 18/02/2019 7.700 đã có Vat đ/kg
11 Ure Indo hạt trong TPHCM 18/02/2019 7.350 đã có Vat đ/kg
12 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 18/02/2019 7.300 đã có Vat đ/kg
13 Kali Israel bột TPHCM 15/02/2019 7.200 đã có Vat đ/kg
14 Ure Cà Mau TPHCM 15/02/2019 7.500 đã có Vat đ/kg
15 Ure Phú Mỹ TPHCM 15/02/2019 7.700 đã có Vat đ/kg
16 Ure Indo hạt trong TPHCM 15/02/2019 7.350 đã có Vat đ/kg
17 Ure Indo hạt đục TPHCM 15/02/2019 7.400 đã có Vat đ/kg
18 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 15/02/2019 7.400 đã có Vat đ/kg
19 Kali Israel bột TPHCM 13/02/2019 7.200 đã có Vat đ/kg
20 Ure Cà Mau TPHCM 13/02/2019 7.500 đã có Vat đ/kg
21 Ure Phú Mỹ TPHCM 13/02/2019 7.700 đã có Vat đ/kg
22 Ure Indo hạt đục TPHCM 13/02/2019 7.400 đã có Vat đ/kg
23 Ure Indo hạt đục TPHCM 13/02/2019 7.350 đã có Vat đ/kg
24 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 13/02/2019 7.400 đã có Vat đ/kg
25 Kali Israel bột TPHCM 29/01/2019 7.200 đã có Vat đ/kg
26 Ure Cà Mau TPHCM 29/01/2019 7.600 đã có Vat đ/kg
27 Ure Phú Mỹ TPHCM 29/01/2019 7.700 đã có Vat đ/kg
28 Ure Indo hạt trong TPHCM 29/01/2019 7.550 đã có Vat đ/kg
29 Ure Indo hạt đục TPHCM 29/01/2019 7.550 đã có Vat đ/kg
30 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 29/01/2019 7.530 đã có Vat đ/kg
31 Kali Israel bột TPHCM 22/01/2019 7.200 đã có Vat đ/kg
32 Ure Cà Mau TPHCM 22/01/2019 7.600 đã có Vat đ/kg
33 Ure Phú Mỹ TPHCM 22/01/2019 7.900 đã có Vat đ/kg
34 Ure Indo hạt trong TPHCM 22/01/2019 7.600 đã có Vat đ/kg
35 Ure Indo hạt đục TPHCM 22/01/2019 7.700 đã có Vat đ/kg
36 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 22/01/2019 7.600 đã có Vat đ/kg
37 Kali Israel bột TPHCM 21/01/2019 7.200 đã có Vat đ/kg
38 Ure Cà Mau TPHCM 21/01/2019 7.600 đã có Vat đ/kg
39 Ure Phú Mỹ TPHCM 21/01/2019 7.900 đã có Vat đ/kg
40 Ure Indo hạt trong TPHCM 21/01/2019 7.600 đã có Vat đ/kg
41 Ure Indo hạt đục TPHCM 21/01/2019 7.700 đã có Vat đ/kg
42 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 21/01/2019 7.600 đã có Vat đ/kg
43 Kali Israel bột TPHCM 18/01/2019 7.200 đã có Vat đ/kg
44 Ure Cà Mau TPHCM 18/01/2019 7.600 đã có Vat đ/kg
45 Ure Phú Mỹ TPHCM 18/01/2019 7.900 đã có Vat đ/kg
46 Ure Indo hạt trong TPHCM 18/01/2019 7.600 đã có Vat đ/kg
47 Ure Indo hạt đục TPHCM 18/01/2019 7.700 đã có Vat đ/kg
48 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 18/01/2019 7.600 đã có Vat đ/kg
49 Kali Israel bột TPHCM 10/01/2019 7.200 đã có Vat đ/kg
50 Ure Cà Mau TPHCM 10/01/2019 7.600 đã có Vat đ/kg

Trang:


Top