STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
1 Kali Russia hạt TPHCM 18/06/2018 6.700 đã có Vat đ/kg
2 Kali Israel hạt TPHCM 18/06/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
3 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 18/06/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
4 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 18/06/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
5 Ure Indo hạt trong TPHCM 18/06/2018 6.750 đã có Vat đ/kg
6 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 18/06/2018 6.800 đã có Vat đ/kg
7 Kali Russia hạt TPHCM 06/06/2018 6.700 đã có Vat đ/kg
8 Kali Israel hạt TPHCM 06/06/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
9 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 06/06/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
10 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 06/06/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
11 Ure Indo hạt trong TPHCM 06/06/2018 6.800 đã có Vat đ/kg
12 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 06/06/2018 6.750 đã có Vat đ/kg
13 Kali Russia hạt TPHCM 04/06/2018 6.700 đã có Vat đ/kg
14 Kali Israel hạt TPHCM 04/06/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
15 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 04/06/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
16 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 04/06/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
17 Ure Indo hạt trong TPHCM 04/06/2018 6.800 đã có Vat đ/kg
18 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 04/06/2018 6.750 đã có Vat đ/kg
19 Kali Russia hạt TPHCM 08/05/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
20 Kali Israel hạt TPHCM 08/05/2018 7.050 đã có Vat đ/kg
21 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 08/05/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
22 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 08/05/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
23 Ure Indo hạt trong TPHCM 08/05/2018 6.850 đã có Vat đ/kg
24 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 08/05/2018 6.700 đã có Vat đ/kg
25 Kali Russia hạt TPHCM 19/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
26 Kali Israel hạt TPHCM 19/04/2018 7.050 đã có Vat đ/kg
27 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 19/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
28 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 19/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
29 Ure Indo hạt trong TPHCM 19/04/2018 6.800 đã có Vat đ/kg
30 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 19/04/2018 6.700 đã có Vat đ/kg
31 Kali Russia hạt TPHCM 12/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
32 Kali Israel hạt TPHCM 12/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
33 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 12/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
34 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 12/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
35 Ure Indo hạt trong TPHCM 12/04/2018 6.850 đã có Vat đ/kg
36 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 12/04/2018 6.800 đã có Vat đ/kg
37 Kali Russia hạt TPHCM 11/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
38 Kali Israel hạt TPHCM 11/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
39 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 11/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
40 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 11/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
41 Ure Indo hạt trong TPHCM 11/04/2018 6.850 đã có Vat đ/kg
42 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 11/04/2018 6.800 đã có Vat đ/kg
43 Kali Russia hạt TPHCM 09/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
44 Kali Israel hạt TPHCM 09/04/2018 7.150 đã có Vat đ/kg
45 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 09/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
46 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 09/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
47 Ure Indo hạt trong TPHCM 09/04/2018 6.850 đã có Vat đ/kg
48 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 09/04/2018 6.800 đã có Vat đ/kg
49 Kali Russia hạt TPHCM 05/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
50 Kali Israel hạt TPHCM 05/04/2018 7.150 đã có Vat đ/kg

Trang:


Top