STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
51 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 27/03/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
52 Ure Indo hạt trong TPHCM 27/03/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
53 DAP TQ 16-44 hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 27/03/2018 11.500 đã có Vat đ/kg
54 DAP TQ Hạt nâu bao tiếng anh TPHCM 27/03/2018 10.700 đã có Vat đ/kg
55 DAP TQ Hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 27/03/2018 12.600 đã có Vat đ/kg
56 Ure Indo hạt trong TPHCM 26/03/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
57 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 26/03/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
58 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 26/03/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
59 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 26/03/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
60 DAP TQ Hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 15/03/2018 12.600 đã có Vat đ/kg
61 DAP TQ Hạt nâu bao tiếng anh TPHCM 15/03/2018 10.700 đã có Vat đ/kg
62 DAP TQ 16-44 hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 15/03/2018 11.500 đã có Vat đ/kg
63 Ure Indo hạt trong TPHCM 15/03/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
64 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 15/03/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
65 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 15/03/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
66 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 15/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
67 Kali Israel hạt TPHCM 15/03/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
68 Kali Russia hạt TPHCM 15/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
69 Kali Lào bột trắng TPHCM 15/03/2018 5.500 đã có Vat đ/kg
70 SA TQ bột trắng TPHCM 15/03/2018 3.100 đã có Vat vnđ
71 SA TQ hạt trắng TPHCM 15/03/2018 3.300 đã có Vat vnđ
72 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 15/03/2018 4.400 đã có vat đ/kg
73 DAP TQ Hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 14/03/2018 12.600 đã có Vat đ/kg
74 DAP TQ Hạt nâu bao tiếng anh TPHCM 14/03/2018 10.700 đã có Vat đ/kg
75 DAP TQ 16-44 hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 14/03/2018 11.500 đã có Vat đ/kg
76 Ure Indo hạt trong TPHCM 14/03/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
77 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 14/03/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
78 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 14/03/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
79 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 14/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
80 Kali Israel hạt TPHCM 14/03/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
81 Kali Russia hạt TPHCM 14/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
82 Kali Lào bột trắng TPHCM 14/03/2018 5.500 đã có Vat đ/kg
83 SA TQ bột trắng TPHCM 14/03/2018 3.100 đã có Vat vnđ
84 SA TQ hạt trắng TPHCM 14/03/2018 3.300 đã có Vat vnđ
85 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 14/03/2018 4.400 đã có vat đ/kg
86 DAP TQ Hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 13/03/2018 12.800 đã có Vat đ/kg
87 DAP TQ Hạt nâu bao tiếng anh TPHCM 13/03/2018 10.800 đã có Vat đ/kg
88 DAP TQ 16-44 hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 13/03/2018 11.900 đã có Vat đ/kg
89 Kali Lào bột trắng TPHCM 13/03/2018 5.500 đã có Vat đ/kg
90 SA TQ hạt trắng TPHCM 13/03/2018 3.300 đã có Vat vnđ
91 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 13/03/2018 4.400 đã có vat đ/kg
92 SA TQ bột trắng TPHCM 13/03/2018 3.100 đã có Vat vnđ
93 Kali Russia hạt TPHCM 13/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
94 Kali Israel hạt TPHCM 13/03/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
95 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 13/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
96 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 13/03/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
97 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 13/03/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
98 Ure Indo hạt trong TPHCM 13/03/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
99 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 12/03/2018 3.700 đã có vat đ/kg
100 SA TQ bột trắng TPHCM 12/03/2018 2.700 đã có Vat vnđ

Trang:


Top