STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
51 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 09/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
52 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 09/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
53 Ure Indo hạt trong TPHCM 09/04/2018 6.850 đã có Vat đ/kg
54 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 09/04/2018 6.800 đã có Vat đ/kg
55 Kali Russia hạt TPHCM 05/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
56 Kali Israel hạt TPHCM 05/04/2018 7.150 đã có Vat đ/kg
57 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 05/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
58 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 05/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
59 Ure Indo hạt trong TPHCM 05/04/2018 6.850 đã có Vat đ/kg
60 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 05/04/2018 6.800 đã có Vat đ/kg
61 Kali Russia hạt TPHCM 04/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
62 Kali Israel hạt TPHCM 04/04/2018 7.150 đã có Vat đ/kg
63 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 04/04/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
64 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 04/04/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
65 Ure Indo hạt trong TPHCM 04/04/2018 6.850 đã có Vat đ/kg
66 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 04/04/2018 6.850 đã có Vat đ/kg
67 Kali Russia hạt TPHCM 02/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
68 Kali Israel hạt TPHCM 02/04/2018 7.150 đã có Vat đ/kg
69 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 02/04/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
70 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 02/04/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
71 Ure Indo hạt trong TPHCM 02/04/2018 6.850 đã có Vat đ/kg
72 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 02/04/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
73 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 27/03/2018 4.400 đã có vat đ/kg
74 SA TQ hạt trắng TPHCM 27/03/2018 3.300 đã có Vat vnđ
75 SA TQ bột trắng TPHCM 27/03/2018 3.100 đã có Vat vnđ
76 Kali Lào bột trắng TPHCM 27/03/2018 5.500 đã có Vat đ/kg
77 Kali Russia hạt TPHCM 27/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
78 Kali Israel hạt TPHCM 27/03/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
79 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 27/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
80 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 27/03/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
81 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 27/03/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
82 Ure Indo hạt trong TPHCM 27/03/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
83 DAP TQ 16-44 hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 27/03/2018 11.500 đã có Vat đ/kg
84 DAP TQ Hạt nâu bao tiếng anh TPHCM 27/03/2018 10.700 đã có Vat đ/kg
85 DAP TQ Hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 27/03/2018 12.600 đã có Vat đ/kg
86 Ure Indo hạt trong TPHCM 26/03/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
87 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 26/03/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
88 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 26/03/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
89 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 26/03/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
90 DAP TQ Hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 15/03/2018 12.600 đã có Vat đ/kg
91 DAP TQ Hạt nâu bao tiếng anh TPHCM 15/03/2018 10.700 đã có Vat đ/kg
92 DAP TQ 16-44 hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 15/03/2018 11.500 đã có Vat đ/kg
93 Ure Indo hạt trong TPHCM 15/03/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
94 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 15/03/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
95 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 15/03/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
96 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 15/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
97 Kali Israel hạt TPHCM 15/03/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
98 Kali Russia hạt TPHCM 15/03/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
99 Kali Lào bột trắng TPHCM 15/03/2018 5.500 đã có Vat đ/kg
100 SA TQ bột trắng TPHCM 15/03/2018 3.100 đã có Vat vnđ

Trang:


Top