STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
51 Ure Indo hạt đục TPHCM 21/12/2018 8.150 đã có Vat đ/kg
52 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 21/12/2018 8.350 đã có Vat đ/kg
53 Kali Israel hạt TPHCM 20/12/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
54 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 20/12/2018 8.700 đã có Vat đ/kg
55 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 20/12/2018 8.100 đã có Vat đ/kg
56 Ure Indo hạt đục TPHCM 20/12/2018 8.350 đã có Vat đ/kg
57 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 20/12/2018 8.350 đã có Vat đ/kg
58 Kali Israel hạt TPHCM 12/12/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
59 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 12/12/2018 8.700 đã có Vat đ/kg
60 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 12/12/2018 8.500 đã có Vat đ/kg
61 Ure Indo hạt đục TPHCM 12/12/2018 8.500 đã có Vat đ/kg
62 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 12/12/2018 8.600 đã có Vat đ/kg
63 Kali Russia hạt TPHCM 03/12/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
64 Kali Israel hạt TPHCM 03/12/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
65 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 03/12/2018 8.750 đã có Vat đ/kg
66 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 03/12/2018 8.500 đã có Vat đ/kg
67 Ure Indo hạt đục TPHCM 12/12/2018 8.500 đã có Vat đ/kg
68 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 03/12/2018 8.650 đã có Vat đ/kg
69 Kali Russia hạt TPHCM 29/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
70 Kali Israel hạt TPHCM 29/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
71 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 29/11/2018 8.750 đã có Vat đ/kg
72 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 29/11/2018 8.500 đã có Vat đ/kg
73 Ure Indo hạt trong TPHCM 29/11/2018 7.950 đã có Vat đ/kg
74 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 29/11/2018 8.650 đã có Vat đ/kg
75 Kali Russia hạt TPHCM 26/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
76 Kali Israel hạt TPHCM 26/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
77 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 26/11/2018 8.600 đã có Vat đ/kg
78 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 26/11/2018 8.500 đã có Vat đ/kg
79 Ure Indo hạt trong TPHCM 26/11/2018 7.950 đã có Vat đ/kg
80 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 26/11/2018 8.650 đã có Vat đ/kg
81 Kali Russia hạt TPHCM 21/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
82 Kali Israel hạt TPHCM 21/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
83 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 21/11/2018 8.600 đã có Vat đ/kg
84 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 21/11/2018 8.600 đã có Vat đ/kg
85 Ure Indo hạt trong TPHCM 21/11/2018 7.950 đã có Vat đ/kg
86 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 21/11/2018 8.700 đã có Vat đ/kg
87 Kali Russia hạt TPHCM 20/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
88 Kali Israel hạt TPHCM 20/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
89 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 20/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
90 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 20/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
91 Ure Indo hạt trong TPHCM 20/11/2018 7.950 đã có Vat đ/kg
92 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 20/11/2018 8.700 đã có Vat đ/kg
93 Kali Russia hạt TPHCM 15/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
94 Kali Israel hạt TPHCM 15/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
95 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 15/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
96 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 15/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
97 Ure Indo hạt trong TPHCM 15/11/2018 8.000 đã có Vat đ/kg
98 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 15/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
99 Kali Russia hạt TPHCM 14/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
100 Kali Israel hạt TPHCM 14/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg

Trang:


Top