STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
51 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 27/06/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
52 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 27/06/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
53 Ure Indo hạt trong TPHCM 27/06/2018 6.750 đã có Vat đ/kg
54 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 27/06/2018 6.850 đã có Vat đ/kg
55 Kali Russia hạt TPHCM 21/06/2018 6.700 đã có Vat đ/kg
56 Kali Israel hạt TPHCM 21/06/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
57 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 21/06/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
58 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 21/06/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
59 Ure Indo hạt trong TPHCM 21/06/2018 6.750 đã có Vat đ/kg
60 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 21/06/2018 6.850 đã có Vat đ/kg
61 Kali Russia hạt TPHCM 19/06/2018 6.700 đã có Vat đ/kg
62 Kali Israel hạt TPHCM 19/06/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
63 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 19/06/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
64 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 19/06/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
65 Ure Indo hạt trong TPHCM 19/06/2018 6.750 đã có Vat đ/kg
66 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 19/06/2018 6.800 đã có Vat đ/kg
67 Kali Russia hạt TPHCM 18/06/2018 6.700 đã có Vat đ/kg
68 Kali Israel hạt TPHCM 18/06/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
69 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 18/06/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
70 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 18/06/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
71 Ure Indo hạt trong TPHCM 18/06/2018 6.750 đã có Vat đ/kg
72 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 18/06/2018 6.800 đã có Vat đ/kg
73 Kali Russia hạt TPHCM 06/06/2018 6.700 đã có Vat đ/kg
74 Kali Israel hạt TPHCM 06/06/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
75 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 06/06/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
76 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 06/06/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
77 Ure Indo hạt trong TPHCM 06/06/2018 6.800 đã có Vat đ/kg
78 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 06/06/2018 6.750 đã có Vat đ/kg
79 Kali Russia hạt TPHCM 04/06/2018 6.700 đã có Vat đ/kg
80 Kali Israel hạt TPHCM 04/06/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
81 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 04/06/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
82 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 04/06/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
83 Ure Indo hạt trong TPHCM 04/06/2018 6.800 đã có Vat đ/kg
84 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 04/06/2018 6.750 đã có Vat đ/kg
85 Kali Russia hạt TPHCM 08/05/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
86 Kali Israel hạt TPHCM 08/05/2018 7.050 đã có Vat đ/kg
87 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 08/05/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
88 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 08/05/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
89 Ure Indo hạt trong TPHCM 08/05/2018 6.850 đã có Vat đ/kg
90 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 08/05/2018 6.700 đã có Vat đ/kg
91 Kali Russia hạt TPHCM 19/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
92 Kali Israel hạt TPHCM 19/04/2018 7.050 đã có Vat đ/kg
93 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 19/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
94 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 19/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
95 Ure Indo hạt trong TPHCM 19/04/2018 6.800 đã có Vat đ/kg
96 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 19/04/2018 6.700 đã có Vat đ/kg
97 Kali Russia hạt TPHCM 12/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
98 Kali Israel hạt TPHCM 12/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
99 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 12/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg
100 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 12/04/2018 7.100 đã có Vat đ/kg

Trang:


Top