Đảng ủy Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

 

 

Đến dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty nhấn mạnh: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm giúp cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Công ty nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới về thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII). Trên cơ sở đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Công ty, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Hội nghị đã được nghe Tiến sỹ Trần Hải Hà, Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở - Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Quy định số 37, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Đông yêu cầu các chi bộ trực thuộc và từng cán bộ, đảng viên trong Công ty tiếp tục tìm hiểu, học tập, nghiên cứu sâu rộng, kỹ lưỡng, thường xuyên các nội dung trong Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên bảo đảm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tuyệt đối không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra./.

Cao Tiến


Top

Đảng ủy Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

 

 

Đến dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty nhấn mạnh: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm giúp cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Công ty nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới về thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII). Trên cơ sở đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Công ty, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Hội nghị đã được nghe Tiến sỹ Trần Hải Hà, Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở - Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Quy định số 37, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Đông yêu cầu các chi bộ trực thuộc và từng cán bộ, đảng viên trong Công ty tiếp tục tìm hiểu, học tập, nghiên cứu sâu rộng, kỹ lưỡng, thường xuyên các nội dung trong Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên bảo đảm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tuyệt đối không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra./.

Cao Tiến

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC