Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

             CÔNG TY CỔ PHẦN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                     TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2014

 

THƯ MỜI HỌP

 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

 

Kính gửi:   Quý cổ đông Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền với nội dung như sau:

1- Thời gian khai mạc đại hội: 09 giờ, ngày 25 tháng 4 năm 2014.

2- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

3- Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động  sản  xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

- Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT năm 2013, nhiệm vụ năm 2014.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013, nhiệm vụ năm 2014.

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

- Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.

- Thông qua Tờ trình trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và mức thù lao năm 2014.

- Thông qua Tờ trình khen thưởng cho Ban quản lý, điều hành năm 2014.

- Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM.

- Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2014.

- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ công ty.

4. Qúy cổ đông hoặc người đại diện khi tham dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau đây:

- Thư mời họp.

- Giấy CMND hoặc Hộ chiếu.

- Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

5. Đăng ký tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức đại hội được thuận tiện, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền (theo mẫu giấy xác nhận/ủyquyền được gửi kèm) và gửi về ông Nguyễn Hữu Dũng, phòng Tổng hợp - Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, địa chỉ C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM qua đường bưu điện hoặc Fax số 08.37560686 trước 16 giờ ngày 21/4/2014.  

6. Các tài liệu liên quan đến đại hội: được đăng tải trên Website của công ty, địa chỉ: www.binhdien.com.

7. Mọi chi tiết liên quan đến đại hội, Qúy cổ đông liên hệ:

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, địa chỉ C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

ĐT: 08.3756.1191 (phòng Tổng hợp-số máy lẻ: 17; Thư ký công ty-số máy lẻ 26).

Bà Vũ Thị Phương Uyên, Thư ký công ty (điện thoại: 0972.351.767).

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chuyên viên phòng Tổng hợp (điện thoại liên lạc: 0913.667.288)

Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác Qúy cổ đông tự trang trải.

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

            CHỦ TỊCH


                                                                                                             (Đã ký)


Quý cổ đông có thể download các biểu mẫu theo đường link dưới đây:
1)Thư mời.
2) Giấy xác nhận tham dự.
3) Giấy ủy quyền.


          


Top

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

             CÔNG TY CỔ PHẦN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                     TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2014

 

THƯ MỜI HỌP

 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

 

Kính gửi:   Quý cổ đông Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền với nội dung như sau:

1- Thời gian khai mạc đại hội: 09 giờ, ngày 25 tháng 4 năm 2014.

2- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

3- Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động  sản  xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

- Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT năm 2013, nhiệm vụ năm 2014.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013, nhiệm vụ năm 2014.

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

- Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.

- Thông qua Tờ trình trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và mức thù lao năm 2014.

- Thông qua Tờ trình khen thưởng cho Ban quản lý, điều hành năm 2014.

- Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM.

- Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2014.

- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ công ty.

4. Qúy cổ đông hoặc người đại diện khi tham dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau đây:

- Thư mời họp.

- Giấy CMND hoặc Hộ chiếu.

- Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

5. Đăng ký tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức đại hội được thuận tiện, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền (theo mẫu giấy xác nhận/ủyquyền được gửi kèm) và gửi về ông Nguyễn Hữu Dũng, phòng Tổng hợp - Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, địa chỉ C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM qua đường bưu điện hoặc Fax số 08.37560686 trước 16 giờ ngày 21/4/2014.  

6. Các tài liệu liên quan đến đại hội: được đăng tải trên Website của công ty, địa chỉ: www.binhdien.com.

7. Mọi chi tiết liên quan đến đại hội, Qúy cổ đông liên hệ:

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, địa chỉ C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

ĐT: 08.3756.1191 (phòng Tổng hợp-số máy lẻ: 17; Thư ký công ty-số máy lẻ 26).

Bà Vũ Thị Phương Uyên, Thư ký công ty (điện thoại: 0972.351.767).

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chuyên viên phòng Tổng hợp (điện thoại liên lạc: 0913.667.288)

Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác Qúy cổ đông tự trang trải.

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

            CHỦ TỊCH


                                                                                                             (Đã ký)


Quý cổ đông có thể download các biểu mẫu theo đường link dưới đây:
1)Thư mời.
2) Giấy xác nhận tham dự.
3) Giấy ủy quyền.


          

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC