Top

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

PS: Nhấn vào link dưới để download Bản cáo bạch, Phiếu đăng ký mua CP, phiếu chuyển nhượng quyền mua cổ phần:

Link download bản cáo bạch phát hành cổ phiếu

Link download Phiếu Đăng ký mua CP

Link Download Phiếu Chuyển nhượng quyền mua CP