Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (Sửa đổi bổ sung lần thứ 1)

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (Sửa đổi bổ sung lần thứ 1), điều lệ này được cổ đông của công ty thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập tổ chức vào ngày  20 tháng 12 năm 2010 và chỉnh sửa theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 04 năm 2014.

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (Sửa đổi bổ sung lần thứ 1)

(Nhấn vào liên kết trên để download về máy tính trước khi đọc)


Top

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (Sửa đổi bổ sung lần thứ 1)

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (Sửa đổi bổ sung lần thứ 1), điều lệ này được cổ đông của công ty thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập tổ chức vào ngày  20 tháng 12 năm 2010 và chỉnh sửa theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 04 năm 2014.

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (Sửa đổi bổ sung lần thứ 1)

(Nhấn vào liên kết trên để download về máy tính trước khi đọc)

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC