THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH NHÂN VIÊN LÁI XE

          Căn cứ Thông báo số 502/TB.TH-BĐ ngày 17/8/2017 về việc tuyển dụng vị trí nhân viên lái xe phòng Tổng hợp;

          Căn cứ Biên bản sát hạch tay nghề lái xe ngày 23/10/2017;

          Căn cứ Tờ trình của phòng Tổng hợp về việc trúng tuyển vị trí nhân viên lái xe phòng Tổng hợp.

          Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền xin thông báo người trúng tuyển vị trí nhân viên lái xe phòng Tổng hợp là anh Trương Khắc Lâm sinh ngày 16/11/1976, chứng minh nhân số: 182253530 cấp ngày 15/04/2013 tại Nghệ An. Thời gian thử việc 30 ngày, kề từ ngày 02/11/2017.

          Tổng giám đốc công ty xin thông báo kết quả sát hạch đến các ứng viên dự tuyển được biết./.   

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

P. TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Văn Phu

(đã ký)


Top

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH NHÂN VIÊN LÁI XE

          Căn cứ Thông báo số 502/TB.TH-BĐ ngày 17/8/2017 về việc tuyển dụng vị trí nhân viên lái xe phòng Tổng hợp;

          Căn cứ Biên bản sát hạch tay nghề lái xe ngày 23/10/2017;

          Căn cứ Tờ trình của phòng Tổng hợp về việc trúng tuyển vị trí nhân viên lái xe phòng Tổng hợp.

          Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền xin thông báo người trúng tuyển vị trí nhân viên lái xe phòng Tổng hợp là anh Trương Khắc Lâm sinh ngày 16/11/1976, chứng minh nhân số: 182253530 cấp ngày 15/04/2013 tại Nghệ An. Thời gian thử việc 30 ngày, kề từ ngày 02/11/2017.

          Tổng giám đốc công ty xin thông báo kết quả sát hạch đến các ứng viên dự tuyển được biết./.   

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

P. TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Văn Phu

(đã ký)