STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
4201 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 5.700 đã có VAT đ/kg
4202 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 11.500 đã có VAT đ/kg
4203 SA Liên Xô (hạt vàng xám) Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 2.650 đã có VAT đ/kg
4204 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
4205 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 2.600 đã có VAT đ/kg
4206 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 22/05/2009 8.500 đã có VAT đ/kg
4207 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 22/05/2009 9.000 đã có VAT đ/kg
4208 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 22/05/2009 7.000 đã có VAT đ/kg
4209 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
4210 SA Liên Xô (hạt vàng xám) Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
4211 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 11.500 đã có VAT đ/kg
4212 Kali Canada (bột) Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 11.700 đã có VAT đ/kg
4213 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 21/05/2009 5.600 đã có VAT đ/kg
4214 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
4215 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 9.300 đã có VAT đ/kg
4216 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 8.900 đã có VAT đ/kg
4217 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 7.100 đã có VAT đ/kg
4218 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 9.400 đã có VAT đ/kg
4219 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 9.000 đã có VAT đ/kg
4220 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 7.200 đã có VAT đ/kg
4221 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
4222 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
4223 Kali Canada (bột) Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 11.700 đã có VAT đ/kg
4224 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 11.500 đã có VAT đ/kg
4225 SA Liên Xô (hạt vàng xám) Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
4226 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
4227 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 2.600 đã có VAT đ/kg
4228 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 9.600 đã có VAT đ/kg
4229 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 7.500 đã có VAT đ/kg
4230 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
4231 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
4232 Kali Canada (bột) Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 11.900 đã có VAT đ/kg
4233 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 11.600 đã có VAT đ/kg
4234 SA Liên Xô (hạt vàng xám) Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 2.600 đã có VAT đ/kg
4235 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 3.200 đã có VAT đ/kg
4236 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 2.700 đã có VAT đ/kg
4237 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 9.700 đã có VAT đ/kg
4238 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 7.550 đã có VAT đ/kg
4239 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 5.900 đã có VAT đ/kg
4240 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 5.850 đã có VAT đ/kg
4241 Kali Canada (bột) Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 12.000 đã có VAT đ/kg
4242 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 11.700 đã có VAT đ/kg
4243 SA Liên Xô (hạt vàng xám) Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 2.600 đã có VAT đ/kg
4244 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 3.200 đã có VAT đ/kg
4245 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 2.700 đã có VAT đ/kg
4246 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 04/05/2009 10.200 đã có VAT đ/kg
4247 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 04/05/2009 7.600 đã có VAT đ/kg
4248 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 04/05/2009 6.200 đã có VAT đ/kg
4249 UREA Ả Rập Tân Quy (Tp.HCM) 04/05/2009 6.100 đã có VAT đ/kg
4250 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 04/05/2009 6.050 đã có VAT đ/kg

Trang:


Top