STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
4151 SA TQ Tân Quy (HCM) 25/08/2008 6.000 Đã có VAT đ/kg
4152 DAP TQ (Hồng Hà-TA) Tân Quy (HCM) 19/08/2008 17.500 Đã có VAT đ/kg
4153 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (HCM) 14/08/2008 5.800 đã có VAT đ/kg
4154 Kali LX bột Tân Quy (HCM) 14/08/2008 14.200 đã bao gồm VAT đ/kg
4155 Urea TQ (hạt đục) Tân Quy (HCM) 14/08/2008 9.200 đã bao gồm VAT đ/kg
4156 DAP TQ nâu đen Tân Quy (HCM) 14/08/2008 15.500 Hạt nâu đen đ/kg
4157 DAP TQ (HH - TA) Tân Quy (HCM) 14/08/2008 18.300 Hồng Hà (tiếng Anh) đ/kg
4158 SA TQ (hạt mịn, trắng) Tân Quy (HCM) 12/08/2008 5.900 bao gồm VAT đ/kg
4159 DAP TQ (bao bì TA) Tân Quy (HCM) 12/08/2008 18.500 bao gồm VAT đ/kg
4160 Kaly LX (bột) Tân Quy (HCM) 12/08/2008 14.200 đã bao gồm VAT đ/kg
4161 Ure TQ (hạt đục) Tân Quy 12/08/2008 9.000 bao gồm VAT đ/kg
4162 DAP TQ Tân Quy (HCM) 06/08/2008 19.500 Hồng Hà (tiếng Anh) đ/kg
4163 SA TQ Tân Quy (HCM) 06/08/2008 6.000 * đ/kg
4164 Kaly Liên Xô Tân Quy (HCM) 06/08/2008 14.200 * đ/kg
4165 Urea TQ Tân Quy (HCM) 06/08/2008 9.000 * đ/kg
4166 DAP TQ An Giang 05/08/2008 22.600 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4167 Urea Trung Quốc An Giang 05/08/2008 9.600 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4168 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 10/07/2008 15.800 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
4169 Phân KCl Canada An Giang 10/07/2008 15.600 Đại lý cấp I đ/kg
4170 DAP TQ An Giang 04/07/2008 22.800 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4171 Urea Trung Quốc An Giang 4/07/2008 9.800 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4172 Phân KCl Canada An Giang 4/07/2008 15.400 Đại lý cấp I đ/kg
4173 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 4/06/2008 15.200 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
4174 DAP Philippine An Giang 24/06/2008 23.200 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4175 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 24/06/2008 15.200 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
4176 Phân KCl Canada An Giang 24/06/2008 15.000 Đại lý cấp I đ/kg
4177 Urea Trung Quốc An Giang 23/06/2008 9.500 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4178 Urea Trung Quốc An Giang 23/06/2008 9.000 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4179 Phân KCl Canada An Giang 23/06/2008 13.800 Đại lý cấp I đ/kg
4180 NPK Đầu Trâu 16-16-8 An Giang 10/06/2008 11.200 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4181 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 10/06/2008 15.200 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
4182 Phân KCl Canada An Giang 10/06/2008 12.600 Đại lý cấp I đ/kg
4183 DAP Trung Quốc An Giang 10/06/2008 22.800 Theo Đại lý cấp I đ/kg
4184 Ure Trung Quốc An Giang 10/06/2008 9.000 Đại lý cấp I đ/kg
4185 NPK Đầu Trâu 16-16-8 An Giang 09/06/2008 11.000 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4186 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 09/06/2008 15.000 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
4187 Phân KCl Canada An Giang 09/06/2008 12.400 Đại lý cấp I đ/kg
4188 Ure Trung Quốc An Giang 09/06/2008 8.500 Đại lý cấp I đ/kg
4189 DAP Trung Quốc An Giang 09/06/2008 22.000 Theo Đại lý cấp I đ/kg
4190 NPK Đầu Trâu 20-20-15 An Giang 16/05/2008 14.600 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4191 Phân KCl Canada An Giang 16/05/2008 12.300 Đại lý cấp I đ/kg
4192 DAP Trung Quốc An Giang 16/05/2008 22.400 Đại lý cấp I đ/kg
4193 Ure Trung Quốc An Giang 16/05/2008 8.300 Theo Đại lý cấp I đ/kg
4194 NPK Đầu Trâu (20-20-15) An Giang 07/05/2008 14.600 Bán lẻ đ/kg
4195 DAP An Giang 05/05/2008 22.000 Bán lẻ đ/kg
4196 Urea An Giang 05/05/2008 8.600 Bán lẻ đ/kg
4197 NPK Đầu Trâu (20-20-15) An Giang 16/04/2008 13.200 Bán lẻ đ/kg
4198 DAP An Giang 21/04/2008 18.000 Bán lẻ đ/kg
4199 Urea Tiền Giang 21/04/2008 7.400 Bán lẻ đ/kg
4200 Phân lân Cà Mau 04/03/2008 2.450 Bán lẻ đ/kg

Trang:


Top