STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
4101 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 9.300 đã có VAT đ/kg
4102 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 8.900 đã có VAT đ/kg
4103 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 7.100 đã có VAT đ/kg
4104 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 9.400 đã có VAT đ/kg
4105 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 9.000 đã có VAT đ/kg
4106 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 7.200 đã có VAT đ/kg
4107 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
4108 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
4109 Kali Canada (bột) Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 11.700 đã có VAT đ/kg
4110 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 11.500 đã có VAT đ/kg
4111 SA Liên Xô (hạt vàng xám) Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
4112 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
4113 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 2.600 đã có VAT đ/kg
4114 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 9.600 đã có VAT đ/kg
4115 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 7.500 đã có VAT đ/kg
4116 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
4117 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
4118 Kali Canada (bột) Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 11.900 đã có VAT đ/kg
4119 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 11.600 đã có VAT đ/kg
4120 SA Liên Xô (hạt vàng xám) Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 2.600 đã có VAT đ/kg
4121 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 3.200 đã có VAT đ/kg
4122 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 2.700 đã có VAT đ/kg
4123 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 9.700 đã có VAT đ/kg
4124 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 7.550 đã có VAT đ/kg
4125 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 5.900 đã có VAT đ/kg
4126 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 5.850 đã có VAT đ/kg
4127 Kali Canada (bột) Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 12.000 đã có VAT đ/kg
4128 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 11.700 đã có VAT đ/kg
4129 SA Liên Xô (hạt vàng xám) Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 2.600 đã có VAT đ/kg
4130 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 3.200 đã có VAT đ/kg
4131 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 2.700 đã có VAT đ/kg
4132 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 04/05/2009 10.200 đã có VAT đ/kg
4133 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 04/05/2009 7.600 đã có VAT đ/kg
4134 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 04/05/2009 6.200 đã có VAT đ/kg
4135 UREA Ả Rập Tân Quy (Tp.HCM) 04/05/2009 6.100 đã có VAT đ/kg
4136 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 04/05/2009 6.050 đã có VAT đ/kg
4137 Kali Canada (bột) Tân Quy (Tp.HCM) 04/05/2009 12.200 đã có VAT đ/kg
4138 Kali Liên Xô (bột màu đỏ đậm) Tân Quy (Tp.HCM) 04/05/2009 12.000 đã có VAT đ/kg
4139 SA Taiwan (hạt to trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 04/05/2009 3.500 đã có VAT đ/kg
4140 SA HQ (hạt trung trắng) Tân Quy (TPHCM) 04/05/2009 3.300 đã có VAT đ/kg
4141 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 04/05/2009 2.800 đã có VAT đ/kg
4142 DAP TQ (hạt xanh) 16-44 Tân Quy (Tp.HCM) 14/04/2009 8.700 đã có VAT đ/kg
4143 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 14/04/2009 10.700 đã có VAT đ/kg
4144 DAP TQ (hạt vàng) 16-44 Tân Quy (Tp.HCM) 14/04/2009 6.800 đã có VAT đ/kg
4145 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 14/04/2009 7.750 đã có VAT đ/kg
4146 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 14/04/2009 6.300 đã có VAT đ/kg
4147 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 14/04/2009 6.200 đã có VAT đ/kg
4148 UREA TQ (nhận tại cảng HCM) Tân Quy (Tp.HCM) 14/04/2009 6.200 đã có VAT đ/kg
4149 Kali Ixaren (bột) Tân Quy (Tp.HCM) 14/04/2009 12.300 đã có VAT đ/kg
4150 Kali Liên Xô (bột) Tân Quy (Tp.HCM) 14/04/2009 12.200 đã có VAT đ/kg

Trang:


Top