STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
4051 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
4052 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
4053 DAP TQ (hạt xanh - hồng hà bao bì tiếng anh) Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 8.200 đã có VAT đ/kg
4054 DAP TQ (hạt xanh - hồng hà bao bì tiếng anh) Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 8.200 đã có VAT đ/kg
4055 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 6.130 đã có VAT đ/kg
4056 DAP TQ (hạt xanh - hồng hà bao bì tiếng anh) Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 8.200 đã có VAT đ/kg
4057 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 11/06/2009 6.700 đã có VAT đ/kg
4058 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 6.200 đã có VAT đ/kg
4059 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
4060 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
4061 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 11/06/2009 11.100 đã có VAT đ/kg
4062 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
4063 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 2.550 đã có VAT đ/kg
4064 SA TQ (hạt mịn trắng vàng) Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 2.450 đã có VAT đ/kg
4065 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 8.300 đã có VAT đ/kg
4066 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 6.500 đã có VAT đ/kg
4067 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 6.200 đã có VAT đ/kg
4068 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
4069 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
4070 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 11.200 đã có VAT đ/kg
4071 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
4072 SA Liên Xô (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 2.550 đã có VAT đ/kg
4073 SA TQ (hạt mịn trắng vàng) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 2.450 đã có VAT đ/kg
4074 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 8.500 đã có VAT đ/kg
4075 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 7.900 đã có VAT đ/kg
4076 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 6.600 đã có VAT đ/kg
4077 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 5.750 đã có VAT đ/kg
4078 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 01/06/2009 5.750 đã có VAT đ/kg
4079 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 11.500 đã có VAT đ/kg
4080 SA Liên Xô (hạt trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 2.650 đã có VAT đ/kg
4081 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
4082 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 2.600 đã có VAT đ/kg
4083 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 8.600 đã có VAT đ/kg
4084 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 8.000 đã có VAT đ/kg
4085 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 6.700 đã có VAT đ/kg
4086 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 5.750 đã có VAT đ/kg
4087 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 5.700 đã có VAT đ/kg
4088 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 11.500 đã có VAT đ/kg
4089 SA Liên Xô (hạt vàng xám) Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 2.650 đã có VAT đ/kg
4090 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
4091 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 2.600 đã có VAT đ/kg
4092 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 22/05/2009 8.500 đã có VAT đ/kg
4093 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 22/05/2009 9.000 đã có VAT đ/kg
4094 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 22/05/2009 7.000 đã có VAT đ/kg
4095 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
4096 SA Liên Xô (hạt vàng xám) Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
4097 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 11.500 đã có VAT đ/kg
4098 Kali Canada (bột) Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 11.700 đã có VAT đ/kg
4099 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 21/05/2009 5.600 đã có VAT đ/kg
4100 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 5.650 đã có VAT đ/kg

Trang:


Top