STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
4001 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 6.200 đã có VAT đ/kg
4002 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
4003 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
4004 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 11/06/2009 11.100 đã có VAT đ/kg
4005 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
4006 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 2.550 đã có VAT đ/kg
4007 SA TQ (hạt mịn trắng vàng) Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 2.450 đã có VAT đ/kg
4008 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 8.300 đã có VAT đ/kg
4009 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 6.500 đã có VAT đ/kg
4010 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 6.200 đã có VAT đ/kg
4011 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
4012 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
4013 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 11.200 đã có VAT đ/kg
4014 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
4015 SA Liên Xô (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 2.550 đã có VAT đ/kg
4016 SA TQ (hạt mịn trắng vàng) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 2.450 đã có VAT đ/kg
4017 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 8.500 đã có VAT đ/kg
4018 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 7.900 đã có VAT đ/kg
4019 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 6.600 đã có VAT đ/kg
4020 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 5.750 đã có VAT đ/kg
4021 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 01/06/2009 5.750 đã có VAT đ/kg
4022 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 11.500 đã có VAT đ/kg
4023 SA Liên Xô (hạt trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 2.650 đã có VAT đ/kg
4024 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
4025 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 2.600 đã có VAT đ/kg
4026 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 8.600 đã có VAT đ/kg
4027 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 8.000 đã có VAT đ/kg
4028 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 6.700 đã có VAT đ/kg
4029 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 5.750 đã có VAT đ/kg
4030 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 5.700 đã có VAT đ/kg
4031 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 11.500 đã có VAT đ/kg
4032 SA Liên Xô (hạt vàng xám) Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 2.650 đã có VAT đ/kg
4033 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
4034 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 2.600 đã có VAT đ/kg
4035 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 22/05/2009 8.500 đã có VAT đ/kg
4036 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 22/05/2009 9.000 đã có VAT đ/kg
4037 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 22/05/2009 7.000 đã có VAT đ/kg
4038 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
4039 SA Liên Xô (hạt vàng xám) Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
4040 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 11.500 đã có VAT đ/kg
4041 Kali Canada (bột) Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 11.700 đã có VAT đ/kg
4042 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 21/05/2009 5.600 đã có VAT đ/kg
4043 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
4044 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 9.300 đã có VAT đ/kg
4045 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 8.900 đã có VAT đ/kg
4046 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 7.100 đã có VAT đ/kg
4047 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 9.400 đã có VAT đ/kg
4048 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 9.000 đã có VAT đ/kg
4049 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 7.200 đã có VAT đ/kg
4050 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 5.650 đã có VAT đ/kg

Trang:


Top