STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
3951 DAP TQ (hạt nâu- bao tàu) Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 6.600 đã có VAT đ/kg
3952 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3953 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 5.770 đã có VAT đ/kg
3954 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 5.750 đã có VAT đ/kg
3955 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 10.500 đã có VAT đ/kg
3956 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 2.800 đã có VAT đ/kg
3957 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 2.400 đã có VAT đ/kg
3958 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 2.350 đã có VAT đ/kg
3959 DAP TQ (hạt nâu- bao tàu) Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 6.700 đã có VAT đ/kg
3960 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 5.900 đã có VAT đ/kg
3961 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 5.770 đã có VAT đ/kg
3962 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
3963 KALY Đức (bột "màu đỏ nhạt") Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 10.500 đã có VAT đ/kg
3964 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 10.500 đã có VAT đ/kg
3965 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 2.800 đã có VAT đ/kg
3966 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 2.450 đã có VAT đ/kg
3967 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 2.400 đã có VAT đ/kg
3968 DAP TQ (hạt nâu- bao tàu) Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 6.700 đã có VAT đ/kg
3969 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 6.100 đã có VAT đ/kg
3970 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 5.770 đã có VAT đ/kg
3971 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
3972 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 10.500 đã có VAT đ/kg
3973 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 2.800 đã có VAT đ/kg
3974 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 2.450 đã có VAT đ/kg
3975 SA TQ (hạt mịn trắng vàng) Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 2.350 đã có VAT đ/kg
3976 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 23/06/2009 11.000 đã có VAT đ/kg
3977 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 01/07/2009 6.750 đã có VAT đ/kg
3978 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 22/06/2009 6.130 đã có VAT đ/kg
3979 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 01/07/2009 5.770 đã có VAT đ/kg
3980 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 01/07/2009 5.680 đã có VAT đ/kg
3981 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 22/06/2009 11.100 đã có VAT đ/kg
3982 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 22/06/2009 2.900 đã có VAT đ/kg
3983 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 22/06/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
3984 SA TQ (hạt mịn trắng vàng) Tân Quy (Tp.HCM) 22/06/2009 2.400 đã có VAT đ/kg
3985 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 6.800 đã có VAT đ/kg
3986 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 6.130 đã có VAT đ/kg
3987 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3988 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3989 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 11.100 đã có VAT đ/kg
3990 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 2.900 đã có VAT đ/kg
3991 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
3992 SA TQ (hạt mịn trắng vàng) Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 2.450 đã có VAT đ/kg
3993 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 11.100 đã có VAT đ/kg
3994 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3995 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3996 DAP TQ (hạt xanh - hồng hà bao bì tiếng anh) Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 8.200 đã có VAT đ/kg
3997 DAP TQ (hạt xanh - hồng hà bao bì tiếng anh) Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 8.200 đã có VAT đ/kg
3998 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 6.130 đã có VAT đ/kg
3999 DAP TQ (hạt xanh - hồng hà bao bì tiếng anh) Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 8.200 đã có VAT đ/kg
4000 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 11/06/2009 6.700 đã có VAT đ/kg

Trang:


Top