STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
3901 SA KOREAN (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 17/09/2009 2.750 đã có VAT đ/kg
3902 DAP TQ (hạt xanh- bao tiếng Anh) Tân Quy (Tp.HCM) 15/09/2009 8.230 đã có VAT đ/kg
3903 DAP TQ (hạt nâu đen) Tân Quy (Tp.HCM) 15/09/2009 6.800 đã có VAT đ/kg
3904 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 15/09/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
3905 UREA TQ (nhận tại cảng) Tân Quy (Tp.HCM) 15/09/2009 5.500 đã có VAT đ/kg
3906 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 15/09/2009 9.800 đã có VAT đ/kg
3907 SA KOREAN (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 15/09/2009 2.750 đã có VAT đ/kg
3908 DAP TQ (hạt nâu đen) Tân Quy (Tp.HCM) 31/08/2009 6.900 đã có VAT đ/kg
3909 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 31/08/2009 5.700 đã có VAT đ/kg
3910 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 31/08/2009 5.900 đã có VAT đ/kg
3911 UREA TQ (nhận tại cảng) Tân Quy (Tp.HCM) 31/08/2009 5.700 đã có VAT đ/kg
3912 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 31/08/2009 9.800 đã có VAT đ/kg
3913 SA KOREAN (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 31/08/2009 2.850 đã có VAT đ/kg
3914 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 31/08/2009 2.600 đã có VAT đ/kg
3915 DAP TQ (hạt xanh- bao tiếng Anh) Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 8.020 đã có VAT đ/kg
3916 DAP TQ (hạt nâu đen) Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 6.900 đã có VAT đ/kg
3917 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 5.600 đã có VAT đ/kg
3918 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 5.720 đã có VAT đ/kg
3919 UREA Quatar Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 5.720 đã có VAT đ/kg
3920 UREA TQ (nhận tại cảng) Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
3921 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 9.800 đã có VAT đ/kg
3922 SA KOREAN (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 2.850 đã có VAT đ/kg
3923 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
3924 DAP TQ (hạt xanh- bao tiếng Anh) Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 8.000 đã có VAT đ/kg
3925 DAP TQ (hạt nâu đen) Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 6.700 đã có VAT đ/kg
3926 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 5.550 đã có VAT đ/kg
3927 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 5.720 đã có VAT đ/kg
3928 UREA Quatar Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 5.720 đã có VAT đ/kg
3929 UREA TQ (nhận tại cảng) Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
3930 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 9.800 đã có VAT đ/kg
3931 SA KOREAN (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 2.850 đã có VAT đ/kg
3932 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
3933 DAP TQ (hạt xanh- bao tiếng Anh) Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 8.000 đã có VAT đ/kg
3934 DAP TQ (hạt nâu đen) Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 6.800 đã có VAT đ/kg
3935 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3936 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 5.760 đã có VAT đ/kg
3937 UREA Quatar Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 5.720 đã có VAT đ/kg
3938 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 10.200 đã có VAT đ/kg
3939 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 2.800 đã có VAT đ/kg
3940 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 2.400 đã có VAT đ/kg
3941 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 2.350 đã có VAT đ/kg
3942 DAP TQ (hạt xanh- bao tiếng Anh) Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 8.050 đã có VAT đ/kg
3943 DAP TQ (hạt nâu- bao tiếng tàu) Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 6.600 đã có VAT đ/kg
3944 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3945 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 5.700 đã có VAT đ/kg
3946 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 5.700 đã có VAT đ/kg
3947 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 10.400 đã có VAT đ/kg
3948 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 2.800 đã có VAT đ/kg
3949 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 2.400 đã có VAT đ/kg
3950 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 2.350 đã có VAT đ/kg

Trang:


Top