STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
3901 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 8.300 đã có VAT đ/kg
3902 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 6.500 đã có VAT đ/kg
3903 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 6.200 đã có VAT đ/kg
3904 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3905 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3906 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 11.200 đã có VAT đ/kg
3907 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
3908 SA Liên Xô (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 2.550 đã có VAT đ/kg
3909 SA TQ (hạt mịn trắng vàng) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 2.450 đã có VAT đ/kg
3910 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 8.500 đã có VAT đ/kg
3911 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 7.900 đã có VAT đ/kg
3912 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 6.600 đã có VAT đ/kg
3913 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 5.750 đã có VAT đ/kg
3914 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 01/06/2009 5.750 đã có VAT đ/kg
3915 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 11.500 đã có VAT đ/kg
3916 SA Liên Xô (hạt trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 2.650 đã có VAT đ/kg
3917 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
3918 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 2.600 đã có VAT đ/kg
3919 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 8.600 đã có VAT đ/kg
3920 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 8.000 đã có VAT đ/kg
3921 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 6.700 đã có VAT đ/kg
3922 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 5.750 đã có VAT đ/kg
3923 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 5.700 đã có VAT đ/kg
3924 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 11.500 đã có VAT đ/kg
3925 SA Liên Xô (hạt vàng xám) Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 2.650 đã có VAT đ/kg
3926 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
3927 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 2.600 đã có VAT đ/kg
3928 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 22/05/2009 8.500 đã có VAT đ/kg
3929 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 22/05/2009 9.000 đã có VAT đ/kg
3930 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 22/05/2009 7.000 đã có VAT đ/kg
3931 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
3932 SA Liên Xô (hạt vàng xám) Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
3933 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 11.500 đã có VAT đ/kg
3934 Kali Canada (bột) Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 11.700 đã có VAT đ/kg
3935 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 21/05/2009 5.600 đã có VAT đ/kg
3936 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
3937 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 9.300 đã có VAT đ/kg
3938 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 8.900 đã có VAT đ/kg
3939 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 7.100 đã có VAT đ/kg
3940 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 9.400 đã có VAT đ/kg
3941 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 9.000 đã có VAT đ/kg
3942 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 7.200 đã có VAT đ/kg
3943 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
3944 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
3945 Kali Canada (bột) Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 11.700 đã có VAT đ/kg
3946 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 11.500 đã có VAT đ/kg
3947 SA Liên Xô (hạt vàng xám) Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
3948 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
3949 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 2.600 đã có VAT đ/kg
3950 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 9.600 đã có VAT đ/kg

Trang:


Top