STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
3851 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 5.770 đã có VAT đ/kg
3852 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
3853 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 10.500 đã có VAT đ/kg
3854 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 2.800 đã có VAT đ/kg
3855 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 2.450 đã có VAT đ/kg
3856 SA TQ (hạt mịn trắng vàng) Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 2.350 đã có VAT đ/kg
3857 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 23/06/2009 11.000 đã có VAT đ/kg
3858 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 01/07/2009 6.750 đã có VAT đ/kg
3859 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 22/06/2009 6.130 đã có VAT đ/kg
3860 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 01/07/2009 5.770 đã có VAT đ/kg
3861 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 01/07/2009 5.680 đã có VAT đ/kg
3862 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 22/06/2009 11.100 đã có VAT đ/kg
3863 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 22/06/2009 2.900 đã có VAT đ/kg
3864 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 22/06/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
3865 SA TQ (hạt mịn trắng vàng) Tân Quy (Tp.HCM) 22/06/2009 2.400 đã có VAT đ/kg
3866 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 6.800 đã có VAT đ/kg
3867 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 6.130 đã có VAT đ/kg
3868 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3869 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3870 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 11.100 đã có VAT đ/kg
3871 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 2.900 đã có VAT đ/kg
3872 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
3873 SA TQ (hạt mịn trắng vàng) Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 2.450 đã có VAT đ/kg
3874 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 11.100 đã có VAT đ/kg
3875 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3876 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3877 DAP TQ (hạt xanh - hồng hà bao bì tiếng anh) Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 8.200 đã có VAT đ/kg
3878 DAP TQ (hạt xanh - hồng hà bao bì tiếng anh) Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 8.200 đã có VAT đ/kg
3879 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 6.130 đã có VAT đ/kg
3880 DAP TQ (hạt xanh - hồng hà bao bì tiếng anh) Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 8.200 đã có VAT đ/kg
3881 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 11/06/2009 6.700 đã có VAT đ/kg
3882 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 6.200 đã có VAT đ/kg
3883 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3884 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3885 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 11/06/2009 11.100 đã có VAT đ/kg
3886 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
3887 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 2.550 đã có VAT đ/kg
3888 SA TQ (hạt mịn trắng vàng) Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 2.450 đã có VAT đ/kg
3889 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 8.300 đã có VAT đ/kg
3890 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 6.500 đã có VAT đ/kg
3891 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 6.200 đã có VAT đ/kg
3892 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3893 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3894 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 11.200 đã có VAT đ/kg
3895 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
3896 SA Liên Xô (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 2.550 đã có VAT đ/kg
3897 SA TQ (hạt mịn trắng vàng) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 2.450 đã có VAT đ/kg
3898 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 8.500 đã có VAT đ/kg
3899 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 7.900 đã có VAT đ/kg
3900 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 6.600 đã có VAT đ/kg

Trang:


Top