STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
3851 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 21/05/2009 5.600 đã có VAT đ/kg
3852 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
3853 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 9.300 đã có VAT đ/kg
3854 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 8.900 đã có VAT đ/kg
3855 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 7.100 đã có VAT đ/kg
3856 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 9.400 đã có VAT đ/kg
3857 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 9.000 đã có VAT đ/kg
3858 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 7.200 đã có VAT đ/kg
3859 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
3860 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
3861 Kali Canada (bột) Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 11.700 đã có VAT đ/kg
3862 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 11.500 đã có VAT đ/kg
3863 SA Liên Xô (hạt vàng xám) Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
3864 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
3865 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 19/05/2009 2.600 đã có VAT đ/kg
3866 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 9.600 đã có VAT đ/kg
3867 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 7.500 đã có VAT đ/kg
3868 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3869 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3870 Kali Canada (bột) Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 11.900 đã có VAT đ/kg
3871 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 11.600 đã có VAT đ/kg
3872 SA Liên Xô (hạt vàng xám) Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 2.600 đã có VAT đ/kg
3873 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 3.200 đã có VAT đ/kg
3874 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 14/05/2009 2.700 đã có VAT đ/kg
3875 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 9.700 đã có VAT đ/kg
3876 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 7.550 đã có VAT đ/kg
3877 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 5.900 đã có VAT đ/kg
3878 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 5.850 đã có VAT đ/kg
3879 Kali Canada (bột) Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 12.000 đã có VAT đ/kg
3880 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 11.700 đã có VAT đ/kg
3881 SA Liên Xô (hạt vàng xám) Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 2.600 đã có VAT đ/kg
3882 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 3.200 đã có VAT đ/kg
3883 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 12/05/2009 2.700 đã có VAT đ/kg
3884 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 04/05/2009 10.200 đã có VAT đ/kg
3885 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 04/05/2009 7.600 đã có VAT đ/kg
3886 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 04/05/2009 6.200 đã có VAT đ/kg
3887 UREA Ả Rập Tân Quy (Tp.HCM) 04/05/2009 6.100 đã có VAT đ/kg
3888 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 04/05/2009 6.050 đã có VAT đ/kg
3889 Kali Canada (bột) Tân Quy (Tp.HCM) 04/05/2009 12.200 đã có VAT đ/kg
3890 Kali Liên Xô (bột màu đỏ đậm) Tân Quy (Tp.HCM) 04/05/2009 12.000 đã có VAT đ/kg
3891 SA Taiwan (hạt to trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 04/05/2009 3.500 đã có VAT đ/kg
3892 SA HQ (hạt trung trắng) Tân Quy (TPHCM) 04/05/2009 3.300 đã có VAT đ/kg
3893 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 04/05/2009 2.800 đã có VAT đ/kg
3894 DAP TQ (hạt xanh) 16-44 Tân Quy (Tp.HCM) 14/04/2009 8.700 đã có VAT đ/kg
3895 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 14/04/2009 10.700 đã có VAT đ/kg
3896 DAP TQ (hạt vàng) 16-44 Tân Quy (Tp.HCM) 14/04/2009 6.800 đã có VAT đ/kg
3897 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 14/04/2009 7.750 đã có VAT đ/kg
3898 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 14/04/2009 6.300 đã có VAT đ/kg
3899 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 14/04/2009 6.200 đã có VAT đ/kg
3900 UREA TQ (nhận tại cảng HCM) Tân Quy (Tp.HCM) 14/04/2009 6.200 đã có VAT đ/kg

Trang:


Top