STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
3851 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3852 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 5.770 đã có VAT đ/kg
3853 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 5.750 đã có VAT đ/kg
3854 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 10.500 đã có VAT đ/kg
3855 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 2.800 đã có VAT đ/kg
3856 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 2.400 đã có VAT đ/kg
3857 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 2.350 đã có VAT đ/kg
3858 DAP TQ (hạt nâu- bao tàu) Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 6.700 đã có VAT đ/kg
3859 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 5.900 đã có VAT đ/kg
3860 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 5.770 đã có VAT đ/kg
3861 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
3862 KALY Đức (bột "màu đỏ nhạt") Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 10.500 đã có VAT đ/kg
3863 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 10.500 đã có VAT đ/kg
3864 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 2.800 đã có VAT đ/kg
3865 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 2.450 đã có VAT đ/kg
3866 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 2.400 đã có VAT đ/kg
3867 DAP TQ (hạt nâu- bao tàu) Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 6.700 đã có VAT đ/kg
3868 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 6.100 đã có VAT đ/kg
3869 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 5.770 đã có VAT đ/kg
3870 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
3871 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 10.500 đã có VAT đ/kg
3872 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 2.800 đã có VAT đ/kg
3873 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 2.450 đã có VAT đ/kg
3874 SA TQ (hạt mịn trắng vàng) Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 2.350 đã có VAT đ/kg
3875 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 23/06/2009 11.000 đã có VAT đ/kg
3876 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 01/07/2009 6.750 đã có VAT đ/kg
3877 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 22/06/2009 6.130 đã có VAT đ/kg
3878 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 01/07/2009 5.770 đã có VAT đ/kg
3879 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 01/07/2009 5.680 đã có VAT đ/kg
3880 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 22/06/2009 11.100 đã có VAT đ/kg
3881 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 22/06/2009 2.900 đã có VAT đ/kg
3882 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 22/06/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
3883 SA TQ (hạt mịn trắng vàng) Tân Quy (Tp.HCM) 22/06/2009 2.400 đã có VAT đ/kg
3884 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 6.800 đã có VAT đ/kg
3885 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 6.130 đã có VAT đ/kg
3886 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3887 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3888 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 11.100 đã có VAT đ/kg
3889 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 2.900 đã có VAT đ/kg
3890 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
3891 SA TQ (hạt mịn trắng vàng) Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 2.450 đã có VAT đ/kg
3892 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 11.100 đã có VAT đ/kg
3893 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3894 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3895 DAP TQ (hạt xanh - hồng hà bao bì tiếng anh) Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 8.200 đã có VAT đ/kg
3896 DAP TQ (hạt xanh - hồng hà bao bì tiếng anh) Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 8.200 đã có VAT đ/kg
3897 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 6.130 đã có VAT đ/kg
3898 DAP TQ (hạt xanh - hồng hà bao bì tiếng anh) Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 8.200 đã có VAT đ/kg
3899 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 11/06/2009 6.700 đã có VAT đ/kg
3900 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 6.200 đã có VAT đ/kg

Trang:


Top