STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
3851 DAP TQ Tân Quy (HCM) 06/08/2008 19.500 Hồng Hà (tiếng Anh) đ/kg
3852 SA TQ Tân Quy (HCM) 06/08/2008 6.000 * đ/kg
3853 Kaly Liên Xô Tân Quy (HCM) 06/08/2008 14.200 * đ/kg
3854 Urea TQ Tân Quy (HCM) 06/08/2008 9.000 * đ/kg
3855 DAP TQ An Giang 05/08/2008 22.600 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
3856 Urea Trung Quốc An Giang 05/08/2008 9.600 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
3857 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 10/07/2008 15.800 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
3858 Phân KCl Canada An Giang 10/07/2008 15.600 Đại lý cấp I đ/kg
3859 DAP TQ An Giang 04/07/2008 22.800 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
3860 Urea Trung Quốc An Giang 4/07/2008 9.800 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
3861 Phân KCl Canada An Giang 4/07/2008 15.400 Đại lý cấp I đ/kg
3862 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 4/06/2008 15.200 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
3863 DAP Philippine An Giang 24/06/2008 23.200 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
3864 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 24/06/2008 15.200 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
3865 Phân KCl Canada An Giang 24/06/2008 15.000 Đại lý cấp I đ/kg
3866 Urea Trung Quốc An Giang 23/06/2008 9.500 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
3867 Urea Trung Quốc An Giang 23/06/2008 9.000 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
3868 Phân KCl Canada An Giang 23/06/2008 13.800 Đại lý cấp I đ/kg
3869 NPK Đầu Trâu 16-16-8 An Giang 10/06/2008 11.200 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
3870 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 10/06/2008 15.200 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
3871 Phân KCl Canada An Giang 10/06/2008 12.600 Đại lý cấp I đ/kg
3872 DAP Trung Quốc An Giang 10/06/2008 22.800 Theo Đại lý cấp I đ/kg
3873 Ure Trung Quốc An Giang 10/06/2008 9.000 Đại lý cấp I đ/kg
3874 NPK Đầu Trâu 16-16-8 An Giang 09/06/2008 11.000 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
3875 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 09/06/2008 15.000 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
3876 Phân KCl Canada An Giang 09/06/2008 12.400 Đại lý cấp I đ/kg
3877 Ure Trung Quốc An Giang 09/06/2008 8.500 Đại lý cấp I đ/kg
3878 DAP Trung Quốc An Giang 09/06/2008 22.000 Theo Đại lý cấp I đ/kg
3879 NPK Đầu Trâu 20-20-15 An Giang 16/05/2008 14.600 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
3880 Phân KCl Canada An Giang 16/05/2008 12.300 Đại lý cấp I đ/kg
3881 DAP Trung Quốc An Giang 16/05/2008 22.400 Đại lý cấp I đ/kg
3882 Ure Trung Quốc An Giang 16/05/2008 8.300 Theo Đại lý cấp I đ/kg
3883 NPK Đầu Trâu (20-20-15) An Giang 07/05/2008 14.600 Bán lẻ đ/kg
3884 DAP An Giang 05/05/2008 22.000 Bán lẻ đ/kg
3885 Urea An Giang 05/05/2008 8.600 Bán lẻ đ/kg
3886 NPK Đầu Trâu (20-20-15) An Giang 16/04/2008 13.200 Bán lẻ đ/kg
3887 DAP An Giang 21/04/2008 18.000 Bán lẻ đ/kg
3888 Urea Tiền Giang 21/04/2008 7.400 Bán lẻ đ/kg
3889 Phân lân Cà Mau 04/03/2008 2.450 Bán lẻ đ/kg
3890 NPK Đầu Trâu (20-20-15) An Giang 25/03/2008 13.050 Bán lẻ đ/kg
3891 DAP Trà Vinh 26/03/2008 17.000 Bán lẻ đ/kg
3892 Urea Trà Vinh 26/03/2008 8.000 Bán lẻ đ/kg
3893 NPK Đầu trâu TE (20-20-15) An Giang 14/03/2008 13.000 Đại lý cấp I đồng/kg
3894 DAP (TQ) An Giang 13/3/2008 19.600 Đại lý cấp I đồng/kg
3895 Ure (TQ) An Giang 14/03/2008 8.600 Đại lý cấp I đống/kg

Trang:


Top