STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
3801 DAP TQ (hạt xanh- bao tiếng Anh) Tân Quy (Tp.HCM) 15/09/2009 8.230 đã có VAT đ/kg
3802 DAP TQ (hạt nâu đen) Tân Quy (Tp.HCM) 15/09/2009 6.800 đã có VAT đ/kg
3803 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 15/09/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
3804 UREA TQ (nhận tại cảng) Tân Quy (Tp.HCM) 15/09/2009 5.500 đã có VAT đ/kg
3805 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 15/09/2009 9.800 đã có VAT đ/kg
3806 SA KOREAN (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 15/09/2009 2.750 đã có VAT đ/kg
3807 DAP TQ (hạt nâu đen) Tân Quy (Tp.HCM) 31/08/2009 6.900 đã có VAT đ/kg
3808 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 31/08/2009 5.700 đã có VAT đ/kg
3809 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 31/08/2009 5.900 đã có VAT đ/kg
3810 UREA TQ (nhận tại cảng) Tân Quy (Tp.HCM) 31/08/2009 5.700 đã có VAT đ/kg
3811 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 31/08/2009 9.800 đã có VAT đ/kg
3812 SA KOREAN (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 31/08/2009 2.850 đã có VAT đ/kg
3813 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 31/08/2009 2.600 đã có VAT đ/kg
3814 DAP TQ (hạt xanh- bao tiếng Anh) Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 8.020 đã có VAT đ/kg
3815 DAP TQ (hạt nâu đen) Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 6.900 đã có VAT đ/kg
3816 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 5.600 đã có VAT đ/kg
3817 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 5.720 đã có VAT đ/kg
3818 UREA Quatar Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 5.720 đã có VAT đ/kg
3819 UREA TQ (nhận tại cảng) Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
3820 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 9.800 đã có VAT đ/kg
3821 SA KOREAN (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 2.850 đã có VAT đ/kg
3822 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 10/08/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
3823 DAP TQ (hạt xanh- bao tiếng Anh) Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 8.000 đã có VAT đ/kg
3824 DAP TQ (hạt nâu đen) Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 6.700 đã có VAT đ/kg
3825 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 5.550 đã có VAT đ/kg
3826 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 5.720 đã có VAT đ/kg
3827 UREA Quatar Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 5.720 đã có VAT đ/kg
3828 UREA TQ (nhận tại cảng) Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
3829 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 9.800 đã có VAT đ/kg
3830 SA KOREAN (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 2.850 đã có VAT đ/kg
3831 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 06/08/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
3832 DAP TQ (hạt xanh- bao tiếng Anh) Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 8.000 đã có VAT đ/kg
3833 DAP TQ (hạt nâu đen) Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 6.800 đã có VAT đ/kg
3834 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3835 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 5.760 đã có VAT đ/kg
3836 UREA Quatar Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 5.720 đã có VAT đ/kg
3837 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 10.200 đã có VAT đ/kg
3838 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 2.800 đã có VAT đ/kg
3839 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 2.400 đã có VAT đ/kg
3840 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 04/08/2009 2.350 đã có VAT đ/kg
3841 DAP TQ (hạt xanh- bao tiếng Anh) Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 8.050 đã có VAT đ/kg
3842 DAP TQ (hạt nâu- bao tiếng tàu) Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 6.600 đã có VAT đ/kg
3843 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3844 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 5.700 đã có VAT đ/kg
3845 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 5.700 đã có VAT đ/kg
3846 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 10.400 đã có VAT đ/kg
3847 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 2.800 đã có VAT đ/kg
3848 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 2.400 đã có VAT đ/kg
3849 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 2.350 đã có VAT đ/kg
3850 DAP TQ (hạt nâu- bao tàu) Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 6.600 đã có VAT đ/kg

Trang:


Top