STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
3801 SA TQ (hạt mịn trắng vàng) Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 2.450 đã có VAT đ/kg
3802 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 11.100 đã có VAT đ/kg
3803 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3804 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3805 DAP TQ (hạt xanh - hồng hà bao bì tiếng anh) Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 8.200 đã có VAT đ/kg
3806 DAP TQ (hạt xanh - hồng hà bao bì tiếng anh) Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 8.200 đã có VAT đ/kg
3807 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 16/06/2009 6.130 đã có VAT đ/kg
3808 DAP TQ (hạt xanh - hồng hà bao bì tiếng anh) Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 8.200 đã có VAT đ/kg
3809 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 11/06/2009 6.700 đã có VAT đ/kg
3810 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 6.200 đã có VAT đ/kg
3811 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3812 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3813 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 11/06/2009 11.100 đã có VAT đ/kg
3814 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
3815 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 2.550 đã có VAT đ/kg
3816 SA TQ (hạt mịn trắng vàng) Tân Quy (Tp.HCM) 09/06/2009 2.450 đã có VAT đ/kg
3817 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 8.300 đã có VAT đ/kg
3818 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 6.500 đã có VAT đ/kg
3819 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 6.200 đã có VAT đ/kg
3820 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3821 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3822 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 11.200 đã có VAT đ/kg
3823 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
3824 SA Liên Xô (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 2.550 đã có VAT đ/kg
3825 SA TQ (hạt mịn trắng vàng) Tân Quy (Tp.HCM) 08/06/2009 2.450 đã có VAT đ/kg
3826 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 8.500 đã có VAT đ/kg
3827 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 7.900 đã có VAT đ/kg
3828 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 6.600 đã có VAT đ/kg
3829 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 5.750 đã có VAT đ/kg
3830 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 01/06/2009 5.750 đã có VAT đ/kg
3831 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 11.500 đã có VAT đ/kg
3832 SA Liên Xô (hạt trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 2.650 đã có VAT đ/kg
3833 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
3834 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 29/05/2009 2.600 đã có VAT đ/kg
3835 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 8.600 đã có VAT đ/kg
3836 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 8.000 đã có VAT đ/kg
3837 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 6.700 đã có VAT đ/kg
3838 UREA A Rập Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 5.750 đã có VAT đ/kg
3839 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 5.700 đã có VAT đ/kg
3840 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 11.500 đã có VAT đ/kg
3841 SA Liên Xô (hạt vàng xám) Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 2.650 đã có VAT đ/kg
3842 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
3843 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 28/05/2009 2.600 đã có VAT đ/kg
3844 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 22/05/2009 8.500 đã có VAT đ/kg
3845 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng anh Tân Quy (Tp.HCM) 22/05/2009 9.000 đã có VAT đ/kg
3846 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 22/05/2009 7.000 đã có VAT đ/kg
3847 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
3848 SA Liên Xô (hạt vàng xám) Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
3849 Kali Liên Xô (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 11.500 đã có VAT đ/kg
3850 Kali Canada (bột) Tân Quy (Tp.HCM) 20/05/2009 11.700 đã có VAT đ/kg

Trang:


Top