STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
3751 DAP TQ (hạt xanh- bao tiếng Anh) Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 8.050 đã có VAT đ/kg
3752 DAP TQ (hạt nâu- bao tiếng tàu) Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 6.600 đã có VAT đ/kg
3753 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3754 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 5.700 đã có VAT đ/kg
3755 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 5.700 đã có VAT đ/kg
3756 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 10.400 đã có VAT đ/kg
3757 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 2.800 đã có VAT đ/kg
3758 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 2.400 đã có VAT đ/kg
3759 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 27/07/2009 2.350 đã có VAT đ/kg
3760 DAP TQ (hạt nâu- bao tàu) Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 6.600 đã có VAT đ/kg
3761 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3762 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 5.770 đã có VAT đ/kg
3763 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 5.750 đã có VAT đ/kg
3764 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 10.500 đã có VAT đ/kg
3765 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 2.800 đã có VAT đ/kg
3766 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 2.400 đã có VAT đ/kg
3767 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 20/07/2009 2.350 đã có VAT đ/kg
3768 DAP TQ (hạt nâu- bao tàu) Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 6.700 đã có VAT đ/kg
3769 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 5.900 đã có VAT đ/kg
3770 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 5.770 đã có VAT đ/kg
3771 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
3772 KALY Đức (bột "màu đỏ nhạt") Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 10.500 đã có VAT đ/kg
3773 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 10.500 đã có VAT đ/kg
3774 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 2.800 đã có VAT đ/kg
3775 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 2.450 đã có VAT đ/kg
3776 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 13/07/2009 2.400 đã có VAT đ/kg
3777 DAP TQ (hạt nâu- bao tàu) Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 6.700 đã có VAT đ/kg
3778 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 6.100 đã có VAT đ/kg
3779 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 5.770 đã có VAT đ/kg
3780 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 5.650 đã có VAT đ/kg
3781 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 10.500 đã có VAT đ/kg
3782 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 2.800 đã có VAT đ/kg
3783 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 2.450 đã có VAT đ/kg
3784 SA TQ (hạt mịn trắng vàng) Tân Quy (Tp.HCM) 06/07/2009 2.350 đã có VAT đ/kg
3785 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 23/06/2009 11.000 đã có VAT đ/kg
3786 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 01/07/2009 6.750 đã có VAT đ/kg
3787 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 22/06/2009 6.130 đã có VAT đ/kg
3788 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 01/07/2009 5.770 đã có VAT đ/kg
3789 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 01/07/2009 5.680 đã có VAT đ/kg
3790 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 22/06/2009 11.100 đã có VAT đ/kg
3791 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 22/06/2009 2.900 đã có VAT đ/kg
3792 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 22/06/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
3793 SA TQ (hạt mịn trắng vàng) Tân Quy (Tp.HCM) 22/06/2009 2.400 đã có VAT đ/kg
3794 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 6.800 đã có VAT đ/kg
3795 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 6.130 đã có VAT đ/kg
3796 UREA A RẬP Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3797 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 5.800 đã có VAT đ/kg
3798 KALY LIÊN XÔ (bột "màu đỏ đậm") Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 11.100 đã có VAT đ/kg
3799 SA KOREAN (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 2.900 đã có VAT đ/kg
3800 SA LIÊN XÔ (hạt mịn xám) Tân Quy (Tp.HCM) 18/06/2009 2.500 đã có VAT đ/kg

Trang:


Top